Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2018

NR 72 (Kwiecień 2017)

Reforma szkolnictwa dla dorosłych

291

Nowo uchwalona ustawa Prawo oświatowe wprowadza zmiany w kształceniu dzieci i młodzieży, ale także rewolucjonizuje przepisy dotyczące kształcenia dorosłych. Z dniem 1 września 2017 r. powstają bowiem nowe szkoły podstawowe, gimnazja i licea dla dorosłych.

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Zgodnie z art. 175 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę podstawową dla dorosłych obejmującą osiem klas kształcenia. Dotychczasowe szkoły podstawowe dla dorosłych, obejmujące sześć klas, staną się szkołami podstawowymi, w których kształcenie obejmie osiem klas. Podstawą przekształcenia jest uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej daną szkołę, którą to uchwałę należy podjąć w terminie do 30 listopada 2017 r. Uchwała ta stanowi akt założycielski szkoły podstawowej dla dorosłych obejmującej kształcenie w klasach VII i VIII. 

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na pierwszy semestr klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się w roku szkolnym 2017/2018. Jednocześnie z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, natomiast w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych, w której kształcenie rozpoczęło się w lutym 2017 r., klasę VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych likwiduje się z dniem 1 lutego 2018 r. w roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się więc postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych. Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. w związku z postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy VI klasy dotychczasowej szkoły podstawowej, w której kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r. pozostają w mocy.

Z dniem 1 września 2017 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2016/2017 r. ukończyli semestr drugi klasy VI 
w dotychczasowej szkole podstawowej dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych. Z dniem 1 lutego 2018 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.

Ustawa w art. 177 reguluje również sposób postępowania w razie nieukończenia w dotychczasowej szkole podstawowej dla dorosłych semestru pierwszego w roku szkolnym 2017/2018 w przypadku jego rozpoczęcia od lutego 2017 r. oraz w razie nieukończenia w dotychczasowej szkole podstawowej semestru drugiego w roku szkolnym 2017/2018 w przypadku jego rozpoczęcia od września 2017 r. W tego typu przypadkach słuchacze zostają skreśleni z listy uczniów, jednakże ustawa nie zamyka przed nimi drogi do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na następny rok szkolny.

Gimnazjum dla dorosłych

Zgodnie z treścią art. 180 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, likwiduje się klasę pierwszą, a w kolejnych latach kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, zaś w przypadku gdy nauka w klasie pierwszej rozpoczęła się w lutym 2017 r., likwidacja klasy pierwszej następuje z dniem 1 lutego 2018 r., a w kolejnych latach – likwidacja kolejnych klas dotychczasowego gimnazjum.

Dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych kończy swoją działalność, o czym w drodze uchwały stwierdza organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku gimnazjów, w których kształcenie w klasie pierwszej rozpoczęło się w lutym 2017 r. – do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie, jak wskazuje art. 182 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych można:

 • przekształcić w szkołę podstawową dla dorosłych, 
 • włączyć do szkoły podstawowej dla dorosłych, 
 • przekształcić w liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 
 • włączyć do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

W latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 w szkołach utworzonych w ten sposób prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum aż do czasu ich likwidacji, stosując dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjum dla dorosłych i wydając słuchaczom świadectwa szkolne ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum. 

Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych. W mocy pozostają zaś czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. w związku z postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r. 

W art. 181 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ustawodawca rozlegle omówił również zagadnienie dalszej edukacji ucznia, który nie ukończył nauki w ostatnim roczniku likwidowanej klasy. Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady:

 1. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2016 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, może: 
  - z dniem 1 września 2017 r. stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych albo
  - powtarzać semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych od lutego 2017 r.
 2. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w tym semestrze od lutego 2017 r., i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, może: 
  - z dniem 1 września 2017 r. stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych albo 
  - powtarzać semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych od dnia 1 września 2017 r. 
 3. Słuchacz semestru pierwszego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy I gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2017 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych. 
 4. Słuchacz semestru drugiego klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy II gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2018 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych. 
 5. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. może: 
  - stać się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo 
  - powtarzać semestr drugi klasy II gimnazjum dla dorosłych. 
 6. Słuchacz semestru pierwszego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2018 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy II gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2018 r. staje się słuchaczem semestru pierwszego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych. 
 7. Słuchacz semestru drugiego klasy II dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2018 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych. 
 8. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od września 2018 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III, z dniem 1 lutego 2019 r. może: 
  - stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo 
  - powtarzać semestr pierwszy klasy III gimnazjum dla dorosłych. 
 9. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. może: 
  - stać się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych albo 
  - powtarzać semestr drugi klasy III gimnazjum dla dorosłych. 
 10. Słuchacz semestru pierwszego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze pierwszym tej klasy od lutego 2019 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymał promocji na semestr drugi klasy III gimnazjum dla dorosłych, z dniem 1 września 2019 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych. 
 11. Słuchacz semestru drugiego klasy III dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, który rozpoczął naukę w semestrze drugim tej klasy od września 2019 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się słuchaczem semestru drugiego klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Na mocy art. 183 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Z tą datą przekształceniu w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych ulegają dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych. Przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych stwierdza w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. Na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy pierwszej dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się klasę pierwszą dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a w przypadku trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gdzie kształcenie w klasie pierwszej rozpoczęło się w lutym 2020 r., klasę pierwszą likwiduje się z dniem 1 lutego 2021 r. W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy