Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

8 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Reforma oświaty praktyczne aspekty wprowadzania zmian

320

No i mamy jasność! W dniu 10 stycznia 2017 r. Prezydent RP po uprzednich konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim podpisał ustawę Prawo oświatowe, przegłosowaną w Sejmie i Senacie RP w grudniu 2016 r. Reforma oświaty w brzmieniu podpisanym przez Prezydenta RP niesie ze sobą transformację dotychczasowego systemu szkolnictwa. 

Funkcjonujące od 1999 r. gimnazja zostaną zlikwidowane, nastąpi powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej, a po niej – do czteroletnich liceów ogólnokształcących i pięcioletnich techników. Nowymi typami szkół będą zaś: trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, dwuletnia szkoła branżowa II stopnia, szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Kiedy i w jaki sposób dojdzie do likwidacji dotychczasowych typów szkół i powstania nowych? Jak będzie wyglądał okres przejściowy? Którzy uczniowie trafią do nowych typów szkół? Co z uczniami, którzy uczęszczając do likwidowanych typów szkół, nie otrzymają promocji do następnej klasy? Powyższe wątpliwości rozwiewają Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

W publicznej dyspucie zmarginalizowano fakt, iż poza ustawą Prawo oświatowe Prezydent RP podpisał także ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, która stanowi zbiór przepisów wykonawczych i począwszy od art. 145, wskazuje sposób wprowadzania zmian wynikających z przyjętej reformy oświaty. 

Zgodnie z ww. przepisem, z dniem 1 września 2019 r. powstaną pierwsze czteroletnie licea ogólnokształcące, zaś istniejące trzyletnie licea ogólnokształcące zostaną przekształcone w licea czteroletnie. Podstawą przekształcenia będzie uchwała o przekształceniu, podjęta w terminie do 30 listopada 2019 r. przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej trzyletnie liceum ogólnokształcące. Uchwała o przekształceniu stanowić będzie akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego. W konsekwencji powyższego, z dniem 1 września 2020 r. likwiduje się pierwszą klasę trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zaś w kolejnych latach − odpowiednio klasę drugą i trzecią. Począwszy od roku szkolnego 2020/2021, zaprzestaje się naboru do trzyletnich liceów ogólnokształcących. 

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do czteroletniego liceum ogólnokształcącego przeprowadzone zostanie na rok szkolny 2019/2020. Do pierwszej klasy tego liceum trafią uczniowie, którzy obecnie kształcą się w piątej klasie szkoły podstawowej, a którzy będą pierwszym rocznikiem uczęszczającym do zreformowanej ośmioletniej szkoły podstawowej. Rok szkolny 2019/2020 będzie równocześnie ostatnim rokiem naboru do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ostatniego rocznika uczęszczającego do gimnazjum. W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować więc będą równorzędnie klasy pierwsze dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów oraz dla absolwentów zreformowanych ośmioletnich szkół podstawowych (w sytuacji gdy trzyletnie liceum ogólnokształcące zostanie przekształcone w czteroletnie, współegzystencja dwóch rodzajów klas będzie miała miejsce w jednej placówce szkolnej). Dla poszczególnych rodzajów klas stosowane będą odpowiednie (dotychczasowe lub zreformowane) zasady naboru, a następnie zasady prowadzenia tych klas.

Zgodnie z art. 150 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, uczeń pierwszej klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku 2019/2020 nie uzyska promocji do drugiej klasy, z dniem 1 września 2020 r. stanie się uczniem pierwszej klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Analogicznie, uczeń drugiej klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie uzyska promocji do klasy trzeciej, z dniem 1 września 2021 r. stanie się uczniem klasy drugiej czteroletniego liceum ogólnokształcącego, zaś uczeń klasy trzeciej, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2022 r. zostanie uczniem klasy trzeciej czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Ustawodawca zwrócił także uwagę na ryzyko powstania różnic programowych po stronie ucznia, który nie uzyskując promocji do kolejnej klasy, trafi do nowego rodzaju szkoły. Wyżej wymieniony przepis wskazuje zasady wyrównywania różnic programowych w zakresie nauki języków obcych nowożytnych przez uczniów, którzy na skutek braku uzyskania promocji do następnej klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się uczniami czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Jeżeli bowiem uczeń trzyletniego liceum ogólnokształcącego uczył się języka nowożytnego innego niż nauczany w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, którego uczniem się stanie, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie do innej klasy lub oddziału na zajęcia języka, którego uczył się w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, wówczas jest zobowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego, albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, albo
3) uczęszczać do oddziału w innym czteroletnim liceum ogólnokształcącym na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym” (cytat za art. 150 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe).

Począwszy od art. 151 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, ustawodawca zamieścił zasady wdrażania pięcioletnich techników i wygaszania dotychczasowych czteroletnich techników. Podobnie jak w przypadku czteroletnich liceów, również pięcioletnie technika rozpoczną swą działalność z dniem 1 września 2019 r. Wtedy również dotychczasowe czteroletnie technikum stanie się technikum pięcioletnim. W terminie do 30 listopada 2019 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum zobowiązany będzie w drodze uchwały stwierdzić przekształcenie tego czteroletniego technikum w technikum pięcioletnie. Uchwała ta będzie stanowić akt założycielski pięcioletniego technikum. 

Rok szkolny 2019/2020 będzie pierwszym rokiem naboru do pięcioletniego technikum i ostatnim rokiem naboru do technikum czteroletniego. Obok siebie funkcjonować będą dwa rodzaje klas – pierwsze klasy technikum czteroletniego, prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów i pierwsze klasy technikum pięcioletniego, prowadzone na podstawie przepisów zreformowanych. Nabór do obu rodzajów klas odbywać będzie się wedle przepisów stosowanyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy