Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2018

NR 71 (Marzec 2017)

Reforma edukacji − transformacja systemu kształcenia zawodowego

401

Ustawa Prawo oświatowe ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 11 stycznia 2017 r. wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r., jednak zmiany przewidywane przez ustawę w zakresie przekształcenia systemu szkół mają kilkuletni termin realizacji. Kilka lat zajmie bowiem odejście od dotychczasowych form kształcenia zawodowego i wprowadzenie nowych szkół branżowych I i II stopnia oraz zreformowanych szkół policealnych i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Szkoła branżowa I stopnia

Zgodnie z art. 161 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, dnia 1 września 2017 r. tworzy się szkołę branżową I stopnia, co dotyczy zarówno placówek szkolnych nowo tworzonych, jak również dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, które w tym terminie ulegną przekształceniu w branżową szkołę I stopnia. W tym przypadku do przekształcenia dochodzi poprzez powzięcie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w przedmiocie przekształcenia jej w branżową szkołę I stopnia. Przekształcenie to musi nastąpić w terminie do 30 listopada 2017 r.

W związku z powstaniem nowego typu szkoły zawodowej (szkoły branżowej) stopniowemu wygaszaniu ulegną dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe. W dniu 1 września 2017 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w następnych latach kolejne klasy zasadniczej szkoły zawodowej, zaś odnośnie zasadniczej szkoły zawodowej gdzie kształcenie rozpoczęło się w lutym 2017 r., likwidacja klasy pierwszej następuje 1 lutego 2018 r., a w następnych latach likwiduje się kolejne klasy. Wobec powyższego, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 r. nie przeprowadza się naboru do dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, rozpoczyna się zaś nabór do klasy pierwszej przekształconej szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów gimnazjum. Nabór ten prowadzony będzie także w latach 2018/2019 i 2019/2020. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej przeprowadza się dopiero na rok szkolny 2019/2020, zatem pierwszym rocznikiem, który będzie mógł podjąć kształcenie w szkole branżowej I stopnia, będzie rocznik obecnych uczniów piątej klasy szkoły podstawowej. W latach 2019/2020 i 2019/2020 konieczne jest więc prowadzenie jednocześnie oddziałów dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych, bowiem nabór 2019/2020 wyłoni uczniów pierwszych klas szkoły branżowej odrębnie dla absolwentów gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Pamiętać należy, że ustawa Prawo oświatowe przewiduje odmienne zasady naboru do szkół branżowych I i II stopnia. Do klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych podlegających wygaszaniu stosować się będzie przepisy dotychczasowe dotyczące tych placówek szkolnych, dla przykładu uczniowie tych klas otrzymają świadectwa szkolne przewidziane dla uczniów

Reforma edukacji dotknie też dotychczas istniejące formy kształcenia – szkołę policealną, szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. 

zasadniczych szkół zawodowych, pomimo iż edukację będą kończyć już w zreformowanej szkole branżowej I stopnia.

Co z uczniami ostatniego rocznika zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do następnej klasy? Uczeń klasy pierwszej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku 2016/2017 nie uzyska promocji do klasy drugiej, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia. Z kolei uczeń pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, w której nauka rozpoczyna się w lutym 2017 r., który w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyska promocji do drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, z dniem 1 lutego 2018 r. stanie się uczniem klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. 

Uczeń klasy drugiej dotychczasowej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyska promocji do klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy drugiej branżowej szkoły I stopnia. Uczeń klasy drugiej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w pierwszej klasie w lutym 2017 r. i który w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzyma promocji do klasy trzeciej, z dniem 1 lutego 2019 r. staje się uczniem klasy drugiej branżowej szkoły I stopnia. 

Uczeń klasy trzeciej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy zasadniczej szkoły zawodowej, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem trzeciej klasy branżowej szkoły I stopnia. Uczeń klasy trzeciej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który rozpoczął naukę w pierwszej klasie tej szkoły w lutym 2017 r. i który w roku szkolnym 2019/2020 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się uczniem trzeciej klasy branżowej szkoły I stopnia.

Uczeń ostatniego rocznika dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej nieuzyskujący promocji do kolejnej klasy, który w ten sposób staje się uczniem szkoły branżowej I stopnia, może napotkać trudności związane z nauką obowiązkowego obcego języka nowożytnego innego niż język, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej. 

W takim wypadku, jak wskazuje art. 166 ust. 9 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, jeżeli rozkład zajęć ucznia nie pozwala na uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia języka obcego nowożytnego, którego się poprzednio uczył, uczeń jest zobowiązany...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy