Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

11 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Reforma a najważniejsze kwestie kadrowe

298

Nowe ustawy reformujące system oświaty, które zostały właśnie uchwalone, wprowadzają szereg zmian także w kwestiach kadrowych dotyczących nauczycieli. W okresie wprowadzania reformy (docelowo do 31 sierpnia 2019 r.) wyłączone zostanie zastosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.). W miejsce tych wyłączonych przepisów wprowadzone zostały przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60).

Zgodnie z art. 133 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, dalej zwanej p.w.p.o., nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej stają się odpowiednio nauczycielami oraz pracownikami niebędącymi nauczycielami zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej. Dyrektor szkoły podstawowej w terminie do dnia 15 maja 2017 r. powinien poinformować nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na piśmie, że z dniem 1 września 2017 r. stali się nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi zatrudnionymi w ośmioletniej szkole podstawowej. 

Zgodnie z art. 219 ust. 1 p.w.p.o., z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni odpowiednio w dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących lub dotychczasowych czteroletnich technikach stają się odpowiednio nauczycielami oraz pracownikami niebędącymi nauczycielami zatrudnionymi odpowiednio w czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum.

Na dyrektorze odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego albo dotychczasowego czteroletniego technikum spoczywa obowiązek poinformowania w terminie do dnia 15 maja 2019 r. na piśmie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o powyższej zmianie.

Zgodnie z art. 231 ust. 1 p.w.p.o., z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnionymi w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej stają się nauczycielami oraz pracownikami niebędącymi nauczycielami zatrudnionymi w branżowej szkole I stopnia. Zgodnie z art. 121 ust. 1 i 2 p.w.p.o., w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszanie kształcenia w gimnazjum:

  • przenosi się w stan nieczynny z dniem 1 września 2018 r., lub
  • rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny, lub
  • ogranicza się zatrudnienie w trybie określonym w art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Na dyrektorze gimnazjum ciąży obowiązek poinformowania nauczyciela w terminie do dnia 15 maja 2018 r. o powyższych zmianach. Nauczyciel w terminie 7 dni od dnia uzyskania powyższej informacji może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo − w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć − może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela gimnazjum może nastąpić do ½ obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia.

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi gimnazjum do wymiaru niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć nie powoduje przerwania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela przed dniem ograniczenia zatrudnienia.

Jeżeli nauczyciel w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o przeniesieniu w stan nieczynny nie złoży informacji o odmowie przejścia w stan nieczynny, wówczas dyrektor gimnazjum przenosi go w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.

W trakcie przebywania w stanie nieczynnym nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, stosunek ten rozwiązuje się z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Przepis art. 121 ust. 9 p.w.p.o., przewiduje, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z opisanych powyżej powodów, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nauczycielom tym przysługuje odprawa 
w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.

W roku szkolnym 2018/2019 z nauczycielami gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy.

Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym z wyżej wymienionej przyczyny rozwiązano stosunek pracy, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje odprawa w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące przepisów Karty Nauczyciela, dotyczą one między innymi zakresu stosowania art. 18 KN, który reguluje kwestie związane z przenoszeniem nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły lub na inne stanowisko. Zgodnie z nowelizacją art. 18 KN,
będzie można zastosować także do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie

Zgodnie z art. 229 p.w.p.o.,  w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli gimnazjów nie stosuje się art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. 

wyłączony został warunek określający konieczność zapewnienia przeniesionemu nauczycielowi mieszkania służbowego oraz miejsca pra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy