Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Przyjmowanie do szkół osób, które uczyły się za granicą

0 135

Uczniowie, którzy mają rozpocząć naukę w polskiej szkole, a wcześniej uczyli się w innym kraju, od września 2016 r. zyskali więcej praw, co powinno im ułatwić szybsze wdrożenie się w edukację w polskim systemie. Takie same zasady dotyczą Polaków wracających z emigracji, jak i cudzoziemców przeprowadzających się do Polski.

Nowe przepisy wykonawcze – znane rozwiązania

Od dnia 14 września 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453).

W dużej mierze powtarza ono treść poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202).
Na podstawie nowych regulacji, tak jak wcześniej, uczniowie zamieszkali w obwodach szkół podstawowych i gimnazjów będą przyjmowani do wszystkich klas tych szkół z urzędu, na wniosek rodziców. Jeśli rodzic dziecka realizującego obowiązek nauki będzie chciał je zapisać do szkoły pozaobwodowej, ma do wyboru zgłoszenia dziecka do udziału w rekrutacji do I klasy lub złożenia wniosku o przyjęcie na nowy rok szkolny (lub w trakcie roku szkolnego) do każdej klasy, z tym że będzie musiał się liczyć z decyzją odmowną w sytuacji braku miejsc (§§ 4−5 rozporządzenia). W przypadku szkół ponadgimnazjalnych uczniowie również mają możliwość albo wzięcia udziału w rekrutacji do I klasy, albo złożenia wniosku o przyjęcie do I lub wyższej klasy − wniosek zostanie uwzględniony przez dyrektora w razie dysponowania wolnym miejscem (§ 7 rozporządzenia).

Na niezmienionych zasadach funkcjonuje procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia ucznia z powodu braku wolnych miejsc do szkoły pozaobwodowej lub ponadgimnazjalnej (§§ 14–16 rozporządzenia). Najpierw dyrektor sporządza i doręcza pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia. Następnie w terminie 7 dni może zostać wniesione odwołanie do komisji odwoławczej powołanej przez dyrektora w składzie co najmniej 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Uczeń niezadowolony z niekorzystnego rozstrzygnięcia komisji odwoławczej może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji komisji wraz z uzasadnieniem.

Stwierdzanie poziomu wykształcenia ucznia

Do wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły rodzice lub pełnoletni uczeń powinni załączyć – poza przypadkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej – stosowne dokumenty pozwalające stwierdzić ukończenie szkoły, kolejnego etapu edukacji lub klasy w zagranicznej szkole. W tym zakresie katalog dokumentów nie uległ zmianie i nadal obejmuje: świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

Oprócz przeprowadzenia analizy przedłożonych dokumentów, dyrektor może zdecydować o przyjęciu do konkretnej klasy (nawet innej niż wynika to z udokumentowanej liczby lat) także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej. 
To nowe rozwiązanie, według założeń MEN, ma pozwolić dyrektorowi na uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych danego ucznia oraz rozpatrywania indywidualnych przypadków (§ 12 rozporządzenia). W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MEN przykładowo wskazał, że przepis może znaleźć zastosowanie w sy...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy