Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Przeniesienie nauczyciela, uzupełnienie etatu - w jakich sytuacjach są możliwe?

0 77

Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska. Pragmatyka nauczycielska przewiduje dwa sposoby zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela: za jego zgodą lub bez takiej zgody. Należy podkreślić, że oba sposoby dotyczą tylko nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie.
 

Przeniesienie na podstawie art. 18 KN

Zgodnie z art. 18 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. W tym trybie nauczyciel może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, ale również takie samo lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela bądź też w innej miejscowości.

Pamiętać należy, że jeśli dokonujemy przeniesienia nauczyciela z urzędu do innej miejscowości, trzeba mu zapewnić mieszkanie, którego wielkość zależy od liczby członków jego rodziny, zwrócić koszty przeniesienia, a także – jeśli małżonek nauczyciela również jest nauczycielem – trzeba mu znaleźć pracę.

Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Warunkiem przeniesienia jest wyrażenie zgody na przeniesienie przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje, i uprzednie zasięgnięcie opinii organu prowadzącego szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa). W akcie przeniesienia należy wskazać nowego pracodawcę i miejsce wykonywania pracy (jeżeli ulegają zmianie), stanowisko, na jakie nauczyciel jest przenoszony, oraz datę przeniesienia.

Co ważne, po przeniesieniu nauczyciela mianowanego jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania. W związku z tym, zachowane są przez nauczyciela nie tylko wszystkie uprawnienia pracownicze dotyczące ogólnego stażu pracy, ale i te, które związane są z zakładowym stażem pracy.

Warto podkreślić, że w przypadku przeniesienia nauczyciela nie można zmienić na niekorzyść warunków wynagradzania nauczycieli, gdyż wykonywanie pracy w ramach przeniesienia jest kontynuacją tego samego stosunku pracy, który wiązał nauczyciela ze szkołą poprzednią.

Pojęcie „stanowisko pracy” należy interpretować zgodnie z art. 42 KN, a więc w odniesieniu do tygodniowego wymiaru zajęć dla poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół, np.: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, kolegiów nauczycielskich, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w świetlicach i internatach itp. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 KN.

Trzeba pamiętać, że przeniesienie nauczyciela na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko w określonych sytuacjach może spowodować zmianę obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy, a więc może się wiązać ze zmianą wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w oparciu o inne pensum.

W przypadku przeniesienia nauczyciela na podstawie art. 18 KN nie wydaje się nauczycielowi świadectwa pracy, gdyż nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. W związku z tym, że na zasadzie przeniesienia występuje swoiste następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca jest zobowiązany przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika.

Przeniesienie na podstawie art. 19 KN

Inną formą przeniesienia jest przeniesienie dokonywane przez organ prowadzący szkołę na podstawie art. 19 KN. Polega ono na przeniesieniu nauczyciela do pracy w innej szkole w celu zapewnienia tejże szkole obs...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy