Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

7 czerwca 2019

NR 94 (Czerwiec 2019)

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

268

W dniu 28 marca 2019 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r.1 zawierające prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza ta stanowi bardzo ważne wytyczne pozwalające oszacować zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów zarówno w skali kraju, jak i w skali regionalnej obejmującej jedno województwo.

Tego typu prognoza powinna stanowić ważny aspekt przy planowaniu poszczególnych kierunków kształcenia zawodowego we wszystkich typach szkół kształcących w zawodach. Składa się ona z trzech części, które obejmują następujące zagadnienia: 

POLECAMY

 • część I – określająca cele i zakres oddziaływania prognozy,
 • część II – określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy,
 • część III – określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. 

Cele i zakres oddziaływania prognozy

Aby w pełni zrozumieć, czemu ma służyć taka prognoza i jakie mogą być jej konsekwencje, należy wcześniej zapoznać się z jej celami. Prezentowana przez resort edukacji prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Jej głównym celem jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. To oznacza, że przy określaniu kierunków kształcenia zawodowego należy kierować się dokładnie tymi własnie przesłanakami. 

Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy 

Część II prognozy, która określa prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, zawiera uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zawodami, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, są zawody w następujących specjalnościach: 

 1. automatyk – symbol zawodu 731 107,
 2. elektromechanik – symbol zawodu 741 201,
 3. elektronik – symbol zawodu 742 117,
 4. elektryk – symbol zawodu 741 103,
 5. kierowca mechanik – symbol zawodu 832 201,
 6. mechanik-monter maszyn i urządzeń – symbol zawodu 723 310,
 7. mechatronik – symbol zawodu 742 118,
 8. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych – symbol zawodu 814 209,
 9. operator obrabiarek skrawających – symbol zawodu 722 307,
 10. ślusarz – symbol zawodu 722 204,
 11. technik automatyk – symbol zawodu 311 909,
 12. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – symbol zawodu 311 407,
 13. technik elektroenergetyk transportu szynowego – symbol zawodu 311 302,
 14. technik elektronik – symbol zawodu 311 408,
 15. technik elektryk – symbol zawodu 311 303,
 16. technik energetyk – symbol zawodu 311 307,
 17. technik mechanik – symbol zawodu 311 504,
 18. technik mechatronik – symbol zawodu 311 410,
 19. technik programista – symbol zawodu 351 406,
 20. technik transportu kolejowego – symbol zawodu 311 928.

Zgodnie z art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego2 i art. 144 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw3 w oparciu o tak przygotowaną prognozę będzie dokonywane różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Wymienione wyżej zawody szkolnictwa branżowego są zawodami, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020. Ponadto, zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe4, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w przedstawionej prognozie wynosi do 10 000 zł. Wymienione zawody są zawodami, w których wysokość kwoty dofinansowania jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020, wynosi do 10 000 zł, oczywiście o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego5. 

 

Lp. Województwo Liczba zawodów,
dla których prognozowane
jest istotne zapotrzebowanie
na pracowników
Liczba zawodów,
dla których prognozowane
jest umiarkowane zapotrzebowanie
na pracowników
1. dolnośląskie 49 123
2. kujawsko-pomorskie 46 112
3. lubelskie 52 109
4. lubuskie 39 123
5. łódzkie 47 123
6. małopolskie 41 134
7. mazowieckie 39 111
8. opolskie 44 64
9. podkarpackie 42 121
10. podlaskie 44 100
11. pomorskie 44 102
12. śląskie 54 105
13. świętokrzyskie 38 108
14. warmińsko...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy