Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem , Otwarty dostęp

15 grudnia 2021

NR 116 (Grudzień 2021)

Odpowiedzialność karnoprawna pracowników oświaty

0 1019

Wszystkie osoby zatrudnione w podmiotach oświatowych, w tym kierownictwo, stykają się na co dzień z problemami prawnymi różnego rodzaju. Mogą one dotyczyć zarówno sfery organizacyjnej placówek oraz zasad ich tworzenia i działania, jak i kwestii pracowniczych, czyli zatrudniania, a także bardzo szeroko rozumianych zagadnień cywilnoprawnych. Obszar obejmujący zawieranie umów z klientami lub kontrahentami czy działania administracyjne jest na ogół dobrze znany. Jednak z działalnością placówek oświatowych łączy się także inna dziedzina prawna, związana z prawem karnym. Warto mieć świadomość, że codzienna działalność dyrektorów czy nauczycieli dotyczy – czy może dotyczyć – także odpowiedzialności karnoprawnej.

Na ogół dopiero, gdy „coś się stanie”, uświadamiamy sobie, że wspomniana sfera wkracza w nasze życie. Mamy oczywiście świadomość – przykładowo – zasad ruchu drogowego i kar, jakie grożą za drogowe wykroczenia. Ale nawet prowadząc placówkę oświatową czy będąc w niej zatrudnionym, na ogół nie myślimy o prawie karnym. Z nim bowiem jest tak, że wkracza dopiero wtedy, gdy stanie się coś niedobrego. Warto zatem zawczasu wiedzieć, jakie zasady obowiązują i na jakie sankcje mogą być narażeni nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty. 

POLECAMY

Kwestie odpowiedzialności prawnej można pogrupować według dziedzin prawa – w zasadzie na odpowiedzialność cywilną i karną. W ramach odpowiedzialności karnej można mieć do czynienia z przestępstwami i wykroczeniami, czyli czynami mniejszej wagi. Zbliżona do odpowiedzialności karnej jest odpowiedzialność dyscyplinarna. Natomiast w dziedzinie administracji odpowiedzialność za naruszenie przepisów administracyjnych może wystąpić zarówno w sferze dyscyplinarnej, jak i cywilnej.

Zasady odpowiedzialności karnej za czyny popełnione w działalności oświatowej

Przestępstwa, czyli czyny zabronione pod groźbą kary, dzielą się na występki oraz zbrodnie. Zbrodnie to czyny największej wagi, zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata albo surowszą. Natomiast występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych lub powyżej 5000 zł, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Czyny mniejszej wagi, zagrożone grzywną, ograniczeniem wolności albo karą aresztu, stanowią wykroczenia.
Co ważne, zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, występek zaś można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. 
Jakie zatem czyny mogą być popełnione w związku z działalnością oświatową? Oczywiście, zawsze mogą się zdarzyć pospolite przestępstwa kradzieży czy oszustwa, ale nie wynikają one wprost ze specyfiki oświaty. Natomiast pewne czyny mogą być ściśle związane właśnie z działalnością oświatową, a bliże...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy