Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

14 czerwca 2018

NR 66 (Październik 2016)

Ochrona uczniów przed osobami skazanymi za przestępstwa na tle seksualnym

0 74

W ostatnich latach stopniowo wprowadzano przepisy stawiające nauczycielom i niektórym pracownikom niepedagogicznym czy opiekunom wycieczek wymóg niekaralności za przestępstwa, w tym o charakterze seksualnym. Największe zmiany w tym zakresie wejdą w życie od dnia 1 października 2017 r. i są podyktowane dobrem uczniów.

Wymóg niekaralności w roku szkolnym 2016/2017

  • Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na niektórych stanowiskach w szkole nie mogą pracować osoby skazane za przestępstwa popełnione umyślnie: nauczyciele, bez względu na typ szkoły, osobę prowadzącą i wymiar zatrudnienia (art. 10 ust. 8 i 8a w zw. z ust. 5 pkt 4 i art. 91b ust. 2b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela − Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.),
  • dyrektorzy szkół publicznych, także gdy nie są nauczycielami (§ 5 w zw. z § 1 pkt 7, § 7 ust. 1 pkt 3, § 9 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek − Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.),
  • pracownicy niepedagogiczni na urzędniczych stanowiskach w szkołach samorządowych, np. główny księgowy (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych − Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
  • osoby niebędące nauczycielami, zatrudniane do prowadzenia zajęć w szkołach publicznych i niepublicznych (art. 7 ust. 1ba ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty − Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
  • asystent nauczyciela (art. 7 ust. 1f w zw. z ust. 1ba UoSO).

Ponadto, nauczyciel skazany za przestępstwo popełnione umyślnie traci pracę, ponieważ jego stosunek pracy wygasa (art. 26 ust. 1 pkt 3 KN), nie może być członkiem komisji dyscyplinarnej (art. 78 ust. 1 pkt 4 KN),
może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie godności zawodu nauczyciela (art. 75 ust. 1 KN), a w przypadku popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie może nastąpić przed ukończeniem przez ucznia 
24 roku życia (art. 85o ust. 2 KN).

Dodatkowy, szczególny wymóg niekaralności, został ustanowiony w art. 92p ust. 1 i 2 UoSO, zgodnie z którym wychowawcą lub kierownikiem wypoczynku nie może być osoba – a więc zarówno nauczyciel, pracownik niepedagogiczny, jak i osoba spoza szkoły, np. wolontariusz − karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa niealimentacji, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziała...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy