Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

14 czerwca 2018

NR 66 (Październik 2016)

Ochrona uczniów przed osobami skazanymi za przestępstwa na tle seksualnym

287

W ostatnich latach stopniowo wprowadzano przepisy stawiające nauczycielom i niektórym pracownikom niepedagogicznym czy opiekunom wycieczek wymóg niekaralności za przestępstwa, w tym o charakterze seksualnym. Największe zmiany w tym zakresie wejdą w życie od dnia 1 października 2017 r. i są podyktowane dobrem uczniów.

Wymóg niekaralności w roku szkolnym 2016/2017

  • Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na niektórych stanowiskach w szkole nie mogą pracować osoby skazane za przestępstwa popełnione umyślnie: nauczyciele, bez względu na typ szkoły, osobę prowadzącą i wymiar zatrudnienia (art. 10 ust. 8 i 8a w zw. z ust. 5 pkt 4 i art. 91b ust. 2b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela − Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.),
  • dyrektorzy szkół publicznych, także gdy nie są nauczycielami (§ 5 w zw. z § 1 pkt 7, § 7 ust. 1 pkt 3, § 9 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek − Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.),
  • pracownicy niepedagogiczni na urzędniczych stanowiskach w szkołach samorządowych, np. główny księgowy (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych − Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
  • osoby niebędące nauczycielami, zatrudniane do prowadzenia zajęć w szkołach publicznych i niepublicznych (art. 7 ust. 1ba ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty − Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
  • asystent nauczyciela (art. 7 ust. 1f w zw. z ust. 1ba UoSO).

Ponadto, nauczyciel skazany za przestępstwo popełnione umyślnie traci pracę, ponieważ jego stosunek pracy wygasa (art. 26 ust. 1 pkt 3 KN), nie może być członkiem komisji dyscyplinarnej (art. 78 ust. 1 pkt 4 KN),
może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie godności zawodu nauczyciela (art. 75 ust. 1 KN), a w przypadku popełnienia czynu o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie może nastąpić przed ukończeniem przez ucznia 
24 roku życia (art. 85o ust. 2 KN).

Dodatkowy, szczególny wymóg niekaralności, został ustanowiony w art. 92p ust. 1 i 2 UoSO, zgodnie z którym wychowawcą lub kierownikiem wypoczynku nie może być osoba – a więc zarówno nauczyciel, pracownik niepedagogiczny, jak i osoba spoza szkoły, np. wolontariusz − karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa niealimentacji, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Rejestr osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym

Od dnia 1 października 2017 r. równolegle rozpoczną funkcjonowanie dwa rejestry osób prawomocnie skazanych za czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, utworzone na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 862). 

Pierwszy, tzw. rejestr publiczny będzie zawierał dane sprawców, którzy po raz kolejny zostali skazani za zgwałcenie małoletniego poniżej lat 15 lub ze szczególnym okrucieństwem. Drugi − to rejestr z tzw. ograniczonym dostępem, który będzie zawierał dane z KRK dotyczące wszystkich czynów na tle seksualnym i ich sprawców, za które zostali skazani, postępowanie karne zostało przeciwko nim warunkowo umorzone lub prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Ten drugi rejestr będzie m.in. zawierał dane identyfikacyjne skazanego, oznaczenie organu, który wydał orzeczenie i sygnaturę akt sprawy, datę wydania i uprawomocnienia orzeczenia, dane dotyczące popełnionego czynu, informację o wieku pokrzywdzonego małoletniego, informację o karach, ale także wizerunek twarzy czy faktyczny adres pobytu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy m.in. pracodawcy przed nawiązaniem...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy