Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

12 czerwca 2018

NR 68 (Grudzień 2016)

Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy w zakresie bhp

0 157

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora, albo osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący za zgodą kuratora oświaty. Dyrektor jest więc przede wszystkim pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych w szkole pracowników: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jednym z jego głównych zadań jest odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły, w tym także pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii związanych z bhp, wobec czego zastosowanie znajdują w tym przypadku przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń, w tym rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zgodnie z tymi przepisami obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom szkoły.

W ramach tych obowiązków dyrektor powinien:

 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami, 
 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, zmniejszanie jej uciążliwości, 
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, 
 • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
 • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
 • stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 
 • nie zatrudniać kobiet w ciąży oraz osób opiekujących się dzieckiem do 4. roku życia w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

Obowiązkiem dyrektora jest także ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego, informowanie pracowników o wynikach tej oceny, informowanie pracowników o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Ponadto dyrektor ma nie dopuszczać do stosowania w szkole niebezpiecznych substancji chemicznych, nieoznakowanych w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację, nieposiadających kart charakterystyki oraz opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Przepisy Kodeksu pracy w art. 226 zawierają ogólną regulację dotyczącą oceny ryzyka zawodowego, wskazując, że pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z istniejącym zagrożeniem:

 • mało prawdopodobne następstwa zagrożeń − to takie, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika,
 • prawdopodobne następstwa zagrożeń − to takie, które mogą wystąpić nie częściej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika,
 • wysoce prawdopodobne następstwa zagrożeń − to takie, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

W zależności od wielkości prawdopodobieństwa i stopnia utraty zdrowia przez osobę poszkodowaną ryzyko zawodowe może być:

 • małe lub średnie – takie ryzyko można uznać za dopuszczalne,
 • duże – takie ryzyko jest niedopuszczalne.

Do obowiązków dyrektora w zakresie bhp należy także:

 • umożliwienie pracownikom, w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia, podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa; 
 • wstrzymanie pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia i wydanie polecenia oddalenia się w miejsce bezpieczne;
 • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, z...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy