Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe zasady oceniania pracy dyrektora szkoły - zadania podmiotów oceniających

Artykuły | 11 czerwca 2018 | NR 70
79

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 6 a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela1 oceny pracy dyrektora szkoły2 dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę.  Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły od dnia 1 stycznia 2017 r.  stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 15 grudnia 2016 r., poz. 2035), które w sposób komplementarny regulują bardzo szczegółowo sposób dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub innej osoby kierującej pracą szkoły lub placówki. 

Otóż od dnia 1 stycznia 2017 r. uległa zmianie rola organów uczestniczących w ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły, tj. organu administracji rządowej i organu samorządu terytorialnego. Z tym dniem wszedł w życie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw3, którego przepis zmienił brzmienie art. 6a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. W wyniku przedmiotowej zmiany omawianego przepisu ocenę pracy dyrektora szkoły będzie ustalał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. Natomiast do postępowań dotyczących oceny pracy dyrektora wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące.

Procedurę postępowania w procesie dokonywania oceny pracy dyrektora można podzielić na 8 podstawowych etapów. 

Etap 1 – Wnioskowanie o ocenę, termin ustalenia oceny pracy, informowanie dyrektora o dokonywaniu oceny pracy, wystąpienie do organu nadzoru pedagogicznego o dokonanie cząstkowej oceny pracy dyrektora

Po złożeniu wniosku (wyłącznie w formie pisemnej) o dokonanie oceny pracy dyrektora przez uprawniony podmiot (samego dyrektora, organ prowadzący, radę szkoły, radę rodziców, organ sprawujący nadzór pedagogiczny) organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprawdza, czy spełnione są kryteria formalne niezbędne do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły. Ocena ta nie może być bowiem dokonana wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego (oceny dokonywane w procesie awansu zawodowego nauczyciela, w tym również dyrektora szkoły, na podstawie odrębnych przepisów). Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ustala również nieprzekraczalną datę sporządzenia przedmiotowej oceny w stosunku do konkretnego dyrektora. Zgodnie z obowiązującym prawem oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku. Do okresu tego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora szkoły trwającej dłużej niż miesiąc, okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a także okresów urlopu wypoczynkowego, trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych, dyrektorów zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie. Ocena pracy może być dokonana w terminie krótszym niż okres trzymiesięczny. 

Jeżeli spełnione są kryteria formalne do dokonania oceny pracy dyrektora, organ sprawujący nadzór pedagogiczny: 

  • powiadamia na piśmie dyrektora o działaniach związanych z oceną jego pracy co najmniej na miesiąc przed terminem dokonania oceny (o ile oceny nie dokonuje się na jego wniosek, a innych uprawnionych podmiotów), z wskazaniem, z czyjej inicjatywy ta procedura jest wszczynana;
  • występuje na piśmie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę o dokonanie cząstkowej oceny pracy dyrektora w zakresie: realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela; realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5a, 6, 9 i pkt 10 oraz ust. 4 ustawy oraz w art. 6 i w art. 7 ust. 2 pkt 2–4 i pkt 6 Karty Nauczyciela; w piśmie do organu prowadzącego organ sprawujący nadzór pedagogiczny podaje także nieprzekraczalny termin dokonania oceny pracy dyrektora oraz przekazuje informację w sprawie daty i terminu uzgodnienia końcowej wersji oceny.

Etap 2 – Przygotowywanie ocen cząstkowych przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący

Podstawowe kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, art. 7 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 4 i art. 39 ust. 1, 3 i 4 ustawy o systemie oświaty – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W toku dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły ustalane są trzy oceny cząstkowe, przez: organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym,
  • organ prowadzący. 

Organ prowadzący przygotowuje: cząstkową ocenę pracy dyrektora szkoły w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela i przekazuje ją organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką. Natomiast sam organ nadzoru pedagogicznego przygotowuje ocenę w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Organ prowadzący wykorzystuje wyniki nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w szczególności wyniki kontroli w zakresie dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi, pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z innych źródeł, gospodarowania mieniem, przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. Podstawą oceny pracy dyrektora powinny być również uwagi i spostrzeżenia osób sprawujących nadzór ogólny nad szkołą w imieniu organu prowadzącego, a także informacje zawarte w arkuszu kontroli przeprowadzonej w szkole w związku z oceną pracy dyrektora. 

Z kolei organ sprawujący nadzór pedagogiczny (np. kurator oświaty) przygotowuje swoją ocenę pracy dyrektora, na którą składają się: ustalenie oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy o systemie oświaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz opracowanie oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o systemie oświaty i w art. 6 oraz art. 7 ust. 2 pkt 2−4 ustawy Karta Nauczyciela. Natomiast ustalanie oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o systemie oświaty i w art. 6 oraz art. 7 ust. 2 pkt 2−4 ustawy Karta Nauczyciela odbywa się w porozumieniu z organem prowadzącym. Działanie w porozumieniu oznacza zebranie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny od organu prowadzącego wszystkich niezbędnych informacji i wymianę z nim poglądów. Do opracowania oceny cząstkowej organ sprawujący nadzór pedagogiczny wykorzystuje:

  • dokumenty zgromadzone w ramach wykonywania nadzoru, w szczególności: wyniki ewaluacji, kontroli, osiągnięcia szkoły, wyniki egzaminów zewnętrznych i tendencje rozwojowe szkoły, rozpatrywane skargi,
  • wypełniony przez dyrektora arkusz oceny jego własnej działalności zawodowej.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje obserwacji zajęć organizowanych przez szkołę i zapoznaje się z warunkami funkcjonowania szkoły. Cząstkową ocenę pracy dyrektora szkoły organ prowadzą...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy