Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Program „Wyprawka szkolna 2017”

352

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku szkolnym wystartuje program „Wyprawka szkolna”, którego celem jest pomoc finansowa uczniom w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych na nowy rok szkolny 2017/2018. Poniżej przedstawiono zasady ubiegania się o pomoc.

Krąg uprawnionych do rządowej pomocy

Zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, program „Wyprawka szkolna" w 2017 r. obejmie uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. Dodatkowo, w przypadku uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I szkoły branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, którzy dotknięci zostali niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, możliwe jest skorzystanie z dofinansowania na zakup materiałów edukacyjnych, chyba że uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministerstwo.

Wysokość wsparcia

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych górną granicą wsparcia finansowego jest kwota:

 1. 225 zł dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy:
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. 390 zł dla ucznia uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia:
  - słabowidzącego,
  - niesłyszącego,
  - słabosłyszącego,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

  Weryfikacji prawa do pomocy finansowej w zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje dyrektor szkoły.

 3. 445 zł dla ucznia uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia" klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego:
  - słabowidzącego,
  - niesłyszącego,
  - słabosłyszącego, 
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
 4. 175 zł dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministerstwo. 

Warunki ubiegania się o pomoc

Jak wynika z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. Wniosek winien być skierowany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Termin składania wniosków ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku szkół prowadzonych przez powiat termin składania wniosków ustala starosta. Terminy składania wniosków przez uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły baletowej i liceum plastycznego prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala tenże minister, zaś odnośnie szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – tenże minister.

Obligatoryjnym załącz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy