Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

16 maja 2018

NR 76 (Październik 2017)

Nowa formuła doradztwa zawodowego jako jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

0 826

Z dniem 1 września 2017 r. reforma systemu edukacji stała się faktem. Wdrażane dziś zmiany obejmują nie tylko kwestie ustroju szkolnego, są to także nowe rozwiązania w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy, oraz wzmocnienie roli doradztwa zawodowego w procesie przygotowania wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Kwestia obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia jest dziś tak często podejmowana, ponieważ nie istnieją jeszcze wszystkie ustawowe rozwiązania w tym zakresie.

Organizacja szkolnych działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego wynika wprost z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). Z jej zapisów wynika, że zajęcia z doradztwa zawodowego są jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (art. 109 ust. 1 pkt 7). Zajęcia mają być realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizuje się dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. Równocześnie ustawa zobowiązuje ministra do określenia w formie rozporządzenia treści programowych, warunków, sposobu realizacji i organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wymagań w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach (art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4). W art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy zapisano ponadto, że statut szkoły ma zawierać zapisy dotyczące organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

POLECAMY

Aktualnie realizowany jest przez ORE (placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez MEN) projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Ma on na celu stworzenie ram funkcjonowania dora...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy