Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

14 maja 2018

NR 77 (Listopad 2017)

Nadzór dyrektora nad praktyczną realizacją edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej jako jednego z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

0 95

Problematyka związana z efektywnością nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki od wielu lat pojawia się we wskazywanych przez państwo kierunkach polityki oświatowej. W bieżącym roku szkolnym jednym z sześciu kierunków jest podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej uczniów.

Szkoły zobligowane są do podejmowania działań umożliwiających realizację nałożonych przez MEN wymagań, a dyrektor – do prowadzenia nadzoru pedagogicznego w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły powinien być prowadzony w formach:

 1. ewaluacji wewnętrznej, której wyniki wykorzystuje się do doskonalenia jakości pracy szkoły,
 2. kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 3. wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
 4. monitorowania pracy szkoły.

Fundamentalnym dokumentem w procesie edukacji jest podstawa programowa. Konieczność monitorowania realizacji podstawy programowej wynika z obowiązku nadzoru pedagogicznego dyrektora oraz z odpowiedzialności zawodowej nauczyciela za rozwój ucznia. Zatem muszą oni realizować określone zadania (tab. 1).

Proces monitorowania realizacji podstawy programowej powinien mieć charakter ciągły, a informacje uzyskane w procesie monitorowania mogą posłużyć dyrektorowi do zaplanowania nadzoru pedagogicznego.

Artykuł 55 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe stanowi, iż nadzór pedagogiczny polega na inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1658): „dyrektor obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki”.

Na co więc powinien zwrócić uwagę, prowadząc nadzór nad realizacją edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w swojej szkole?

 1. W zakresie edukacji matematycznej:
  - kształtowanie u uczniów umiejętności tworzenia własnej strategii rozwiązania zadań, poprzez proponowanie zadań, w których problem jest zdefiniowany w nietypowy sposób,
  - stosowanie na lekcjach zadań związanych z wymaganiami ogólnymi,
  - kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków  i tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej,
  - staranne wykonywanie przekształceń i obliczeń,
  - weryfikowanie poprawności otrzymanego wyniku, a w przypadku wyników sprzecznych z treścią zadania – wskazywanie tych niezgodności,
  - umiejętność weryfikacji, czy wybrany szablon postępowania jest przydatny w sytuacji opisanej w zadaniu.
 2. W zakresie edukacji przyrodniczej:
  - stosowanie obserwacji w terenie podczas ćwiczeń i wycieczek dydaktycznych,
  - częstotliwość prowadzenia zajęć poza salą lekcyjną oraz zajęć wykorzystujących doświadczenie czy obserwację,
  - wykorzystywanie przez nauczyciela zasobów regionu na zajęciach,
  - możliwość samodzielnego planowania przez uczniów doświadczeń,
  - umiejętność wnioskowania na podstawie analizy danych,
  - umiejętność rozwiązywania przez uczniów problemów złożonych i nietypowych, które wymagają wykorzystania i skojarzenia kilku różnych elementów lub wiedzy z kilku działów tematycznych,
  - stosowanie zadań, doświadczeń i pomiarów mających przełożenie na praktyczne działanie i przydatność życiową, które uczniowie powinni wykonywać na zajęciach zgodnie z opisanymi w podstawie programowej zalecanymi warunkami i sposobem realizacji,
  - opracowanie i realizację własnych wątków przez nauczycieli, w oparciu o rozpoznane zainteresowania uczniów,
  - stosowane metody oraz aktywność badawczą uczniów podczas zajęć, zwłaszcza stosowanie metody projektów,
  - wykorzystanie narzędzi informatycznych podczas zajęć.
 3. W zakresie edukacji informatycznej:
  - wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej, rzu...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy