Doskonalenie nauczycieli w 2019 r.

W kadrze dyrektora

W związku z szeregiem zmian w polskim systemie edukacyjnym pojawiają się również zmiany dotyczące doskonalenia nauczycieli.

 

Dotychczas kwestie dotyczące doskonalenia nauczycieli były w zasadzie regulowane przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli1, wydane na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o systemie oświaty2.

Obowiązuje ono na mocy art. 365 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe3 do czasu wydania rozporządzenia na mocy art. 188 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe4. Natomiast nowe rozporządzenie dotyczące tej kwestii uwzględnia zmienione regulacje prawne dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli zawarte w:

  • przepisach art. 184–186 ustawy Prawo oświatowe – zobowiązujących publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli do posiadania akredytacji, a w przypadku nowo tworzonych placówek doskonalenia nauczycieli – wstępnej akredytacji;
  • przepisach art. 70a ust. 4–6 ustawy Karta Nauczyciela5, ale już w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., będącym efektem wprowadzenia przepisów art. 7 ustawy z o finansowaniu zadań oświatowych6 oraz przepisów art. 143 ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw7 – dotyczących zmiany sposobu organizacji i finansowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
  • przepisach art. 8 ust. 14 ustawy Prawo oświatowe – umożliwiających prowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli;
  • przepisach art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 321 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe i przepisów art. 184–186  ustawy Prawo oświatowe – stanowiących o zadaniach i kompetencjach kuratora oświaty.

Co się zmieni?

W nowej regulacji doprecyzowane zostały podstawowe kwestie dotyczące warunków oraz zasad funkcjonowania i organizacji placówek doskonalenia nauczycieli. Jednak, z uwagi na swoją aktualność, zachowane zostały dotychczas funkcjonujące rozwiązania w zakresie:

  • obowiązków organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, w tym nadawania statutu i zapewniania środków finansowych na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe w...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy