Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

22 listopada 2018

NR 62 (Kwiecień 2016)

Dodatkowe fundusze. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

240

Jedną z możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS. Pozyskując fundusze z KFS, można sfinansować kształcenie jednego pracownika lub kilku/kilkunastu pracowników w 80% lub w 100%.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pozyskane fundusze są udzielane na zasadach pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) – art. 69 a i 69b, art. 109 ust. 2d−2n, art. 22 ust. 1 i 4 pkt 3 i 4, art. 4 ust. 1 pkt 7 lit h−i (wskazuje zadania ministra właściwego do spraw pracy), art. 8 ust. 1 pkt 2a (określa zadania samorządu województwa), art. 9 ust. 1 pkt 3c (określa zadania samorządu powiatu); 
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 639); 
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); 
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010 r.); 
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007 r., str. 6), załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3)2.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego mogą być dofinansowane z KFS?

Ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować:

 • kursy,
 • studia podyplomowe,
 • egzaminy,
 • badania lekarskie i/lub psychologiczne,
 • ubezpieczenie NNW.

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

1 KROK

Należy złożyć wniosek – pracodawca powinien złożyć wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy. Liczy się kolejność wpływania wniosków – wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu i przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel przez dany powiatowy urząd pracy.
Informacje o Krajowym Funduszu Szkoleniowym znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. W większości te informacje można odnaleźć w zakładce aktualności lub zakładce zawierającej informacje dla pracodawców.
Wnioski i zasady ich składania mogą się różnić w poszczególnych powiatowych urzędach pracy. Każdy urząd ustala własny regulamin i zasady składania wniosków KFS.

Podstawowe dane wniosku:

 • Nazwa pracodawcy.
 • Adres siedziby.
 • Miejsce prowadzenia działalności.
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP.
 • Numer identyfikacyjny REGON.
 • Oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD.
 • Forma prawna:
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (także wspólnik spółki cywilnej),
  • spółka jawna,
  • spółdzielnia,
  • instytucja państwowa,
  • spółka z o.o., w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów,
  • spółka z o.o., w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi,
  • inna spółka z o.o.,
  • jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa,
  • spółka akcyjna, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów,
  • spółka akcyjna, w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi,
  • inna spółka akcyjna,
  • inna forma prawna. 
 • Informacja o liczbie zatrudnionych pracowników
 • .Liczba osób według grup wieku: 15−24 lata, 25−34 lata, 35−44 lata, 45 lat i więcej, których dotyczy wydatek.
 • Rodzaj priorytetu, w ramach którego będzie realizowane kształcenie ustawiczne.
 • Całkowita wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym.
 • Wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (jeżeli jest).
 • Temat kursu, studiów, egzaminu.
 • Ilość godzin trwania kursu, studiów.
 • Planowany termin realizacji kształcenia ustawicznego.
 • Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.
 • Oświadczenie pracodawcy3: 
  Zatrudniam/nie zatrudniam co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą).
  W okresie poprzedzającym otrzymanie pomocy uzyskałem/nie uzyskałem pomoc publiczną, która kumuluje/nie kumuluje się z wnioskowaną pomocą i wynosi .
  Otrzymałem/nie otrzymałem w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy