Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Rady rodziców - sposób formowania, obowiązki

0 225

Rada rodziców jest społecznym organem uregulowanym w systemie oświaty. Jak wynika z treści art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty, w szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Niniejsze opracowanie zwraca uwagę czytelnika na kwestie związane m.in. z funkcjonowaniem rad rodziców w strukturach organizacyjnych systemu oświaty.

Warto pamiętać o tym, że w wyniku ustawy nowelizującej z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw doszło do gruntownej zmiany przepisów art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty regulujących tworzenie i działalność rad rodziców. Do czasu zmiany przepisów rady rodziców powoływane były w sposób fakultatywny, obecnie są one organami powoływanymi obligatoryjnie. Rady rodziców reprezentują wyłącznie rodziców uczniów, a więc są organami w pełni „społecznymi” (czego nie można stwierdzić w odniesieniu do rady szkoły). Ta nowelizacja ustawy miała na celu podniesienie rangi i zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły. Przepisy znowelizowanej ustawy, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 września 2007 r., niewątpliwie zwiększyły kompetencje rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez organ prowadzący. Bardzo ważną zmianą było także wprowadzenie obowiązku powoływania rady rodziców w każdym roku szkolnym na nowo, co jest nowością w przepisach oświatowych. Wprowadzając zasadę corocznego wyboru rady rodziców, ustawa definiuje jej kadencję, a sposób wyboru rady (tajny) przyczynia się do demokratyzacji tego obszaru życia szkolnego.

Rada rodziców

Działanie Rady Rodziców reguluje art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 53 ww. ustawy: 

„1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rad rodziców wchodzą: 

 • w szkołach − po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 
 • w placówkach − co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; 
 • w szkołach artystycznych − co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1−3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców”.


Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że: 

 • rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od Rady Pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków,
 • struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność, 
 • konieczne jest bieżące przekazywanie ogółowi rodziców informacji o działaniach prowadzonych przez radę, 
 • rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.

Rada Rodziców jest autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, co przejawia się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków. 

Kompetencje i zadania rady rodziców

Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły (Radą Pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),
 • z samorządem lokalnym, czyli organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związanych ze szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
 • z kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
 • z radami rodziców z innych szkół (np. w celu wymiany doświadczeń).

Rada rodziców jest autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, co przejawia się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków. Posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie s...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy