Darowizny dla szkół

W praktyce

Darowizny dla szkół to zagadnienie, które można rozważać z co najmniej dwóch różnych perspektyw. Pierwsza dotyczy kwestii podatkowych i wynikających z nich obowiązków prawno-formalnych. Druga natomiast jest na wskroś fundraisingowa, dotyczy bowiem sposobów pozyskiwania samych darowizn i budowania relacji z darczyńcami. Choć każda z perspektyw zasługuje na osobne i możliwie najpełniejsze omówienie, w artykule tym ujęte zostały łącznie. Wynika to przede wszystkim z potrzeby ukazania darowizny jako wzajemnie powiązanego procesu. Przekonanie darczyńcy − w przypadku szkoły najczęściej rodzica, nieco rzadziej niestety absolwenta − do przekazania darowizny stanowi zaledwie jego początek, a staranne dopilnowanie spraw formalnych to jeden z kilku etapów.

Co to jest darowizna? 

Darowizna stanowi nieczęsty przykład pełnej zgodności znaczenia obiegowego ze znaczeniem formalnym. W art. 888 Kodeksu cywilnego czytamy, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. Innymi słowy, darowizną jest przekazanie komuś swojej własności, czemu nie towarzyszy oczekiwanie zapłaty albo chęć uzyskania jakiejkolwiek korzyści.

Co może być darowizną? 

W świetle przepisów darowizną może być wszystko, co przedstawia wartość. Najpopularniejszą formą darowizn są po prostu pieniądze. Często też przekazywane są przedmioty, np. komputery, ale także nieruchomości i prawa majątkowe. 

Umowa

Ustawodawca przygotował przyjazne przepisy, które dają sporo przestrzeni dla darczyńcy i obdarowanego. Warto przypominać o tym, że co do zasady najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie pisemnej umowy darowizny. Nie zawsze jest to jednak konieczne, niekiedy wystarczy tzw. umowa ustna. Artykuł 890 Kodeksu cywilnego stanowi, że umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego (czyli np. umowa ustna) dla oświadczenia darczyńcy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jedynie w przypadku darowania nieruchomości obowiązek sporządzenia aktu notarialnego zawsze pozostaje w mocy. W art. 893 Kodeksu cywilnego ustawodawca wprowadza przywilej dla darczyńcy − możliwość nałożenia na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub zani...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy