Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli według nowych zasad

W kadrze dyrektora

Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają ze zniżki pensum, ale w zamian za to nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Po spełnieniu określonych warunków mogą jednak realizować dodatkowe godziny.

Sposób obliczania zniżki pensum

W poprzednich latach legitymowanie się orzeczeniem o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie gwarantowało nauczycielowi realizacji mniejszej liczby godzin pracy z dziećmi niż wynikająca z pensum. Przewidywane przez ustawodawcę obniżenie norm czasu pracy mogło się odbywać poprzez zmniejszenie wymiaru obowiązków wykonywanych w pozostałym czasie pracy. Od dnia 1 września 2018 r. art. 42a ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) wprost stanowi, że nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Z kolei z powołanego przepisu UoRZiSZON wynika,...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy