1100 zadań dyrektora szkoły

W praktyce

Dyrektorzy szkół muszą odnaleźć się w nowych warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska szkolnego. Współczesna szkoła realizuje swoje cele w rzeczywistości, w której przenikają się różne uwarunkowania: wewnętrzne, zewnętrzne, lokalne i regionalne, związane z poziomem edukacyjnym oraz aspiracjami uczniów i ich rodziców. W związku z tym zarządzanie szkołą to zarządzanie wieloma jej obszarami. Jest to zadanie złożone, trudne i wymagające olbrzymiej wiedzy, doświadczenia i determinacji oraz odpowiednich kompetencji.

Kto może zostać dyrektorem szkoły?

Stanowisko dyrektora szkoły w Polsce może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. W szkołach niepublicznych powyższe warunki nie obowiązują, wystarczy wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, a o zatrudnieniu na stanowisku dyrektora decyduje organ prowadzący.
W ramach studiów podyplomowych bądź kursów kwalifikacyjnych z zarzadzania oświatą absolwenci zdobywają wiedzę praktyczną o charakterze przekrojowym w zakresie: prawa, ekonomii, finansów, organizacji i zarządzania, psychologii oraz zarządzania placówkami oświatowymi. W programach kształcenia z zarządzania oświatą nie odnotowujemy modułów w zakresie zarządzania kryzysami w szkole, a jest to dość istotny obszar we współczesnym turbulentnym otoczeniu. Ponadto niektóre uczelnie oferują zdobycie kierunkowego, specjalistycznego wykształcenia o charakterze menedżerskim. Dyrektor szkoły ma możliwość dokształcania się w różnym zakresie. To, czy skorzysta z obecnych na rynku form kształcenia, zależy wyłącznie od niego. 

Zadania dyrektora w świetle przepisów prawa

O obowiązkach dyrektora szkoły czytamy między innymi w Prawie oświatowym, Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. Liczba i zakres publikowanych obowiązków, jakie Ministerstwo Edukacji i Nauki nałożyło na dyrektora, są bardzo długie. 
Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe są to m.in.: 

  • kierowanie bieżącą działalnością szkoły; 
  • reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 
  • prowadzenie nadzoru pedagogicznego (jeżeli dyrektor szkoły nie posiada wymaganych kwalifikacji, zadanie to pełni nauczyciel mianowany lub dyplomowany); 
  • sprawo...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy