Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

15 lutego 2023

NR 127 (Luty 2023)

Zmienione zasady oceny pracy dyrektora szkoły

0 743

Podobnie jak praca nauczyciela, również praca dyrektora szkoły podlega okresowej ocenie, jest to związane z ich pragmatyką zawodową. Ostatnie zmiany przepisów obowiązujące od 1 września 2022 r. mają więc wpływ nie tylko na nauczyciela, 
ale i osobę zajmującą stanowisko kierownicze w placówce.

Zgodnie z obecnym zapisem art. 6a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela (dalej jako: KN) oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły od dnia 1 września 2022 r. stosuje się również przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (identycznie jak w przypadku oceny pracy nauczycieli), które w sposób komplementarny regulują bardzo szczegółowo sposób dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub innej osoby kierującej pracą szkoły lub placówki.
W związku z powyższym od dnia 1 września 2022 r. uległy diametralnej zmianie zarówno kryteria oceny pracy nauczyciela, jak i kryteria oceny pracy dyrektora szkoły – zarówno w sytuacji, gdy prowadzi on zajęcia dydaktycznie, jak i wówczas, gdy ich nie prowadzi. Jest to konsekwencją zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której przepis zmienił brzmienie art. 6a ust. 6 KN. W wyniku przedmiotowej zmiany omawianego zapisu ocena pracy przyjęła charakter wymierny, a nie tylko opisowy. Natomiast nie uległy zmianie kompetencje podmiotów dokonujących oceny pracy dyrektora. I tak, oceny pracy dyrektora szkoły nadal będzie dokonywał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. I podobnie jak w przypadku nauczycieli, do postępowań dotyczących oceny pracy dyrektora wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2022 r. należało stosować przepisy dotychczas obowiązujące.
Samą procedurę postępowania w procesie dokonywania oceny pracy dyrektora można podzielić na kilka podstawowych etapów. 

[1] Wnioskowanie o ocenę, termin ustalenia oceny pracy oraz informowanie dyrektora o dokonywaniu oceny jego pracy

Po złożeniu wniosku (wyłącznie w formie pisemnej) o dokonanie oceny pracy dyrektora przez uprawniony podmiot (czyli: samego dyrektora, organ prowadzący, radę szkoły, radę rodziców, organ sprawujący nadzór pedagogiczny) organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprawdza, czy spełnione są kryteria formalne niezbędne do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły. Ocena ta nie może być bowiem dokonana wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy (z kilkoma wyjątkami opisanymi w art. 6 a, ust. 1dd–1df, 2c KN, w których ocena może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej). Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ustala również nieprzekraczalną datę sporządzenia przedmiotowej oceny w stosunku do tego konkretnego dyrektora. Zgodnie z obowiązującym prawem oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku. Do okresu tego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora szkoły trwającej dłużej niż miesiąc, okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a także okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych –
w przypadku dyrektorów zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie. Ocena pracy może być dokonana w terminie krótszym niż okres trzymiesięczny. 
Jeżeli spełnione są względy formalne do dokonania oceny pracy dyrektora, organ sprawujący nadzór pedagogiczny: 

  • niezwłocznie powiadamia na piśmie dyrektora o podejmowanych działaniach związanych z oceną jego pracy, o ile oceny nie dokonuje się na jego wniosek, a na wniosek innych uprawnionych podmiotów, ze wskazaniem z czyjej inicjatywy ta procedura jest wszczynana;
  • występuje na piśmie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę o dokonanie cząstkowej oceny pracy dyrektora w zakresie kryteriów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 i 16 oraz w § 9 ust. 1 pkt 1–5, 7–9 i 12–14 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r.; organ sprawujący nadzór pedagogiczny w piśmie do organu prowadzącego podaje także nieprzekraczalny termin dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora oraz przekazuje informację w sprawie daty i terminu uzgodnienia końcowej wersji przedmiotowej oceny.

[2] Przygotowywanie ocen cząstkowych przez organ nadzoru pedagogicznego i orga

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy