Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

21 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Zmiany w nauczaniu indywidualnym w roku szkolnym 2017/2018

396

Szerokim echem w mediach odbiła się planowana zmiana przepisów w zakresie nauczania indywidualnego. Wszystko to za sprawą przedstawionego w kwietniu br. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Już w § 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży precyzuje istotę zmian. Sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, będący przedmiotem nowego rozporządzenia, ma zastosowanie wyłącznie do dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły. Wspomniany stan zdrowia dzieci i młodzieży uniemożliwiający naukę w szkole, przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego stanowi podstawę rezygnacji przez ustawodawcę z dotychczas istniejącej możliwości prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w szkole. W dalszej części artykułu omówimy organizację indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży po zmianach, które zaczynają obowiązywać z dniem 1 września 2017 r.

Zasady organizacji indywidualnego nauczania

Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania i zgodnie z zaleceniami określonymi w tym orzeczeniu. Szczegółowego ustalenia zakresu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  W tym zakresie dyrektor zasięga również opinii rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Program i wymiar czasowy zajęć

Zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia, w indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określi sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. Dyrektor szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia. Jednak wniosek obowiązkowo należy skierować w formie pisemnej, z uzasadnieniem.

Na mocy paragrafu 9 rozporządzenia, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

  • dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin,
  • dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin,
  • dla uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych –  od 12 do 16 godzin.

Realizacja tygodniowego wymiaru godzin powinna nastąpić w ciągu co najmniej 2 dni w przypadku uczniów klas I–III, zaś w pozostałych przypadkach w ciągu co najmniej 3 dni. Za zgodą organu prowadzącego szkołę dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż wyżej podany wymiar. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły może ustalić niższy niż minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia ucznia. Obniżenie wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania nie może stać na przeszkodzie konieczności realizacji podstawy programowej przez ucznia.

Miejsce prowadzenia zajęć

Zgodnie z § 5 rozporządzenia, zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy