Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z życia szkoły

13 maja 2018

NR 78 (Grudzień 2017)

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jako nowa forma wspomagania ucznia

798

Jedną z form kształcenia wychodzącą naprzeciw potrzebom i możliwościom uczniów z niepełnosprawnościami jest – obok nauczania indywidualnego – także indywidualna ścieżka kształcenia. Wprowadza ją § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie ze wskazanym powyżej zapisem, zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dlatego też zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje zarówno zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, jak i te realizowane indywidualnie z uczniem na terenie szkoły.

POLECAMY

Kształcenie w ramach zindywidualizowanej ścieżki możliwe jest w następstwie uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć dokumentację określającą trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole, a w przypadku gdy podstawą objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia jest stan zdrowia, należy załączyć ocenę wpływu przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym.

Zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia, przed wydaniem opinii poradnia publiczna we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadzi analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty dotychczas udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadaniem opiniujących jest wskazanie zakresu, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym, okresu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, nie dłuższego jednak niż jeden rok szkolny, oraz działań, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Jak stanowi § 12 ust. 7 rozporządzenia, uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w danej szkole program nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem. Opracowując rzeczony wymiar godzin zajęć, dyrektor zobowiązany jest uwzględnić opinię publicznej poradni oraz konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Z kolei zadaniem nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką kształcenia jest podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. § 20 rozporządzenia nakłada na nauczycieli szczególny obowiązek w zakresie obserwacji indywidualnych predyspozycji uczniów – rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także współpracy z poradnią w zakresie diagnostycznym i postdiagnostycznym, szczególnie w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. W tym celu nauczyciel...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy