Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z życia szkoły

13 maja 2018

NR 78 (Grudzień 2017)

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jako nowa forma wspomagania ucznia

0 264

Jedną z form kształcenia wychodzącą naprzeciw potrzebom i możliwościom uczniów z niepełnosprawnościami jest – obok nauczania indywidualnego – także indywidualna ścieżka kształcenia. Wprowadza ją § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie ze wskazanym powyżej zapisem, zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dlatego też zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje zarówno zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, jak i te realizowane indywidualnie z uczniem na terenie szkoły.

Kształcenie w ramach zindywidualizowanej ścieżki możliwe jest w następstwie uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć dokumentację określającą trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole, a w przypadku gdy podstawą objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia jest stan zdrowia, należy załączyć ocenę wpływu przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym.

Zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia, przed wydaniem opinii poradnia publiczna we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadzi analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty dotychczas udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadaniem opiniujących jest wskazanie zakresu, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym, okresu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, nie dłuższego jednak niż jeden rok szkolny, oraz dz...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy