Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

6 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Sytuacja nauczycieli w związku z reformą oświaty

0 70

Wdrażanie reformy oświaty wiąże się z nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi spraw kadrowych nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach. Większość z nich będzie mogła być stosowana jeszcze w bieżącym roku szkolnym, ze skutkiem od dnia 1 września 2017 r.

Najistotniejsze zmiany w pragmatyce służbowej

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) zostaną wprowadzone m.in. następujące zmiany:

 • Staż odbywany w związku z awansem zawodowym przedłuży nieobecność w pracy, wynikającą z przebywania w stanie nieczynnym przez czas dłuższy niż nieprzerwanie 1 miesiąc, obok innych okoliczności wymienionych w art. 9d ust. 5 KN (od 1 września 2017 r.).
 • Niekaralność karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenia z zawodu nauczyciela w przypadku pedagoga przyjmowanego do pracy dyrektor sprawdzi samodzielnie przed nawiązaniem stosunku pracy w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych (art. 10 ust. 8b w zw. z art. 85x ust. 1 pkt 2 KN w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2017 r.), także w odniesieniu do nauczyciela, który nie posiada numeru PESEL (art. 85y ust. 1a dodany od dnia 1 września 2017 r.).
 • W ramach wykonywania statutowych zadań szkoły bez dodatkowego wynagrodzenia nauczyciele będą zobowiązani do uczestniczenia w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty (art. 42 ust. 2b pkt 2 KN w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2017 r.), z tym że w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. także w egzaminie gimnazjalnym (art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe − Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
 • W ramach zadań statutowych realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 KN nauczycielom nie można przydzielać zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (art. 42 ust. 2d KN dodany od dnia 1 września 2017 r.).
 • Usunięcie określenia wymiaru pensum nauczycielagimnazjum z art. 42 ust. 3 KN, z tym że w okresie przejściowym nauczycieli dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, będzie obowiązywało dotychczasowe 18-godzinne pensum (art. 233 PWuPO).
 • Uregulowanie w dodanym art. 70b KN (obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r.) doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych. MEN określi w rozporządzeniu warunki kierowania nauczycieli za granicę, w tym przysługujące im świadczenia i warunki zaliczania okresu doskonalenia za granicą do okresu zatrudnienia w kraju.
 • Uzupełnienie katalogu przepisów stosowanych w szkołach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niesamorządowe, bez względu na wymiar pracy nauczyciela, o przepisy art. 6a ust. 4–10, 12 i 13 KN o ocenie pracy oraz art. 11a o legitymacji służbowej (art. 91b ust. 2 pkt 1 KN w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 stycznia 2017 r.).

Korzystanie ze świadczeń emerytalnych i kompensacyjnych

Od dnia 26 stycznia 2017 r. pedagodzy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w dotychczasowych samorządowych gimnazjach, spełniający warunki do przejścia na tzw. emeryturę nauczycielską (z art. 88 ust. 1 KN), dotyczące stażu pracy posiadanego w dniu 31 grudnia 2008 r. przez osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., będą mogli skorzystać z niej dodatkowo w okolicznościach wymienionych w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 PWuPO. Powołane przepisy dotyczą braku dalszej możliwości zatrudnienia w wygaszanym gimnazjum z przyczyn organizacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nauczycieli tych wygaszanych gimnazjów, którzy zostali przeniesieni w stan nieczynny lub zwolnieni z pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

Analogicznie, nauczyciele wygaszanych gimnazjów spełniający wymogi do przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (w zakresie wieku i okresów składkowych oraz nieskładkowych) będą mogli przejść na świadczenie dodatkowo także z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych lub przejściem w stan nieczynny w okolicznościach wymienionych w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 PWuPO (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o Nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych − Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800 z późn. zm., w brzmieniu od dnia 26 stycznia 2017 r.).

Niezależnie od reformy oświaty, od dnia 1 października 2017 r. zostanie obniżony powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych − t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.).

Zasada kontynuacji zatrudnienia

Reforma szkolnictwa nie wymaga zawarcia nowych stosunków pracy z nauczycielami. W szczególności pedagodzy zatrudnieni w dotychczasowych:

 • sześcioletnich szkołach podstawowych − staną się pracownikami szkół ośmioletnich z dniem 1 września 2017 r., o czym zostaną pisemnie poinformowani przez dyrektorów do dnia 15 maja 2017 r. (art. 234 PWuPO);
 • gimnazjach przekształcanych albo włączanych do ośmioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego lub czte...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy