Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

6 czerwca 2018

NR 71 (Marzec 2017)

Świadectwa pracy według nowych zasad

0 94

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nieco zmienione zasady wystawiania i wydawania świadectw pracy, zarówno jeśli chodzi o regulacje kodeksowe, jak i przepisy wykonawcze. Do wykorzystania jest również nowy wzór świadectwa pracy.

Modyfikacja regulacji kodeksowych

Zgodnie z przepisami art. 97 §§ 1−13 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia. Świadectwo pracy musi objąć swą treścią okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano takiego dokumentu. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Na wniosek pracownika pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi dokument w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W żadnym przypadku wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Zmianie uległa również delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw pracy (art. 97 § 4 k.p.). Minister został upoważniony do określenia w rozporządzeniu nie tylko (tak jak dotychczas) szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, ale dodatkowo także do uregulowania uzupełniania świadectwa pracy oraz określenia pomocniczego wzoru tego dokumentu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie pracy. W konsekwencji z dniem 1 stycznia 2017 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady dotyczące świadectwa pracy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2292), które w dużej mierze powtarza dotychczasowe rozwiązania. W szczególności bez większych zmian pozostają:

  • obowiązek wydania świadectwa pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika; doprecyzowano, że takie upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej (§ 3);
  • obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy (dotyczy przypadków, gdy pracodawca nie planuje ponownie przyjąć pracownika do pracy w ciągu 7 dni); doprecyzowano, że wydanie świadectwa powinno nastąpić w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca – tak jak dotychczas − w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób (§ 4);

Pomocniczy wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do rozporządzenia. Nie ma w nim teraz konieczności zamieszczania pieczęci pracodawcy – wystarczający jest sam podpis pod treścią świadectwa pracy, który może złożyć pracodawca, osoba go reprezentująca lub upoważniona do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy.

  • sporządzenie i włączenie do akt osobowych świadectwa pracy zmarłego pracownika; doprecyzowano, że świadectwo pracy może zostać wydane na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną, a w razie braku takich osób − innej osobie będącej spadkobiercą tego pracownika; ponadto wskazano, że przedmiotowy wniosek może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia (§ 5);
  • obowiązek przechowywania kopii świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika i wydawania odpisu tego świadectwa w uzasadnionych przypadkach pracownikowi albo osobie upoważnionej lub uprawnionemu członkowi rodziny czy spadkobiercy (§ 6);
  • sposób rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy: wydanie nowego świadectwa albo zawiadomienie pracownika o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku; doprecyzowano formę zawiadomienia stosowaną przez pracodawcę: papierową lub elektroniczną (§ 7 ust. 1);
  • o...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy