Dołącz do czytelników
Brak wyników

Felieton

6 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Stanowiska kierownicze w okresie przejściowym

0 153

W dniu 9 stycznia 2017 r. Pan Prezydent podpisał dwie ustawy reformujące system oświatowy w Polsce: ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzającą przepisy ustawy Prawo oświatowe. Zatem zegar reformy zaczął praktycznie tykać! Oznacza to, że poza całym ogromem spraw, jakie trzeba uporządkować i załatwić w zasadzie w najbliższych dniach i tygodniach, musi zostać również uregulowana kwestia kadry kierowniczej szkół i placówek, które od dnia 1 września 2017 r. realnie rozpoczną swoją działalność – nowe życie w zmienionej zupełnie rzeczywistości. 

Jak się okazuje, sytuacja kadry kierowniczej poszczególnych szkół i placówek jest bezpośrednio związana z przyjętym rozwiązaniem przekształceniowym danej jednostki oświatowej. A nawet więcej − sytuacja kadry kierowniczej wynika wprost z przyjętych w danym konkretnym przypadku rozwiązań. Z tego też względu nie można się opierać na wcześniej stosowanych rozwiązaniach − każde rozwiązanie będzie zatem sytuacją indywidualną i nie da się ich zastosować per analogiam. Takich różnych sytuacji jest co najmniej 6. 

Pierwsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy następuje przekształcenie szkół z mocy prawa. Wówczas nowo powstałymi szkołami, tj. 8-letnimi szkołami podstawowymi, 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi, 5-letnimi technikami i branżowymi szkołami I stopnia zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy wspomnianych szkół we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w tych szkołach. Taka sytuacja będzie trwała do końca okresu, na jaki powierzono im dotychczasowe stanowiska.

Druga sytuacja wystąpi wówczas, gdy organ prowadzący podejmie decyzję o przekształceniu danego gimnazjum. Tutaj możliwe są dwa rozwiązania. 

Gdy dotychczasowe gimnazjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową, szkołą tą zarządzać będzie dotychczasowy dyrektor gimnazjum, ale we współpracy z dotychczasowym wicedyrektorem i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze. Będzie to funkcjonowało do końca okresu, na jaki powierzono im wspomniane stanowiska kierownicze, przy czym w przypadku dyrektora organ prowadzący będzie mógł przedłużyć okres pełnienia przez niego tej funkcji. Przedłużenie takie będzie obowiązywało jednak nie dłużej niż do zakończenia okresu wdrażania reformy, czyli do 31 sierpnia 2019 r. 

Kolejne rozwiązanie polega na przekształceniu dzisiejszego gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania szkołami tymi zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy gimnazjum, również we współpracy z dotychczasowymi wicedyrektorami i nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze, ale którzy posiadają poziom wykształcenia wymagany do zajmowania wspomnianych stanowisk odpowiednio w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia. Będzie to funkcjonowało nie dłużej niż do końca okresu, na jaki zostały powierzone im powyższe stanowiska kierownicze. W przypadku dyrektora organ prowadzący będzie 

Niezwykle istotną kwestią jest ocena pracy dyrektora. W tym zakresie zaszły bardzo istotne zmiany. Zmieniony art. 6a Karty Nauczyciela w ust. 6 stanowi, że oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę1.

również miał możliwość przedłużenia okresu pełnienia tej funkcji kierowniczej, ale i w tym przypadku będzie to możliwe jedynie do zakończenia okresu wdrażania reformy, czyli do 31 sierpnia 2019 r.

Trzecia sytuacja będzie miała miejsce w momencie, kiedy organ prowadzący podejmie decyzję o przekształceniu polegającym na włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego, lub technikum, lub branżowej szkoły I stopnia. Przy takim rozwiązaniu szkołami tymi zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy tych szkół, natomiast obecni dyrektorzy gimnazjów z mocy prawa będą zajmowali stanowiska wicedyrektorskie. Taka sytuacja będzie trwała do końca okresu, na jaki zostały powierzone tym osobom wspomniane stanowiska kierownicze, oczywiście z możliwością przedłużenia okresu pełnienia tych funkcji do 31 sierpnia 2019 r.

Czwarta sytuacja powstanie w momencie podjęcia przez organ prowadzący decyzji o wygaszaniu gimnazjów. Wówczas dotychczasowi dyrektorzy funkcjonujących gimnazjów będą pełnili swoje obowiązki do końca okresu, na jaki powierzono im powyższe stanowisko kierownicze. Istnieje tylko jedno zastrzeżenie − jest to możliwe nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Z kolei gdy zdarzy się, że ich kadencja dobiegnie końca jeszcze przed dniem 31 sierpnia 2019 r., organ prowadzący będzie miał możliwość przedłużenia tym dyrektorom okresu piastowania stanowiska kierowniczego do tego „...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy