Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

12 maja 2018

NR 78 (Grudzień 2017)

Sprawozdanie fi nansowe za rok 2017

447

Najważniejszym sprawozdaniem szkoły jako samorządowej jednostki budżetowej jest roczne sprawozdanie finansowe przedstawiające jej sytuację finansową, finansowe wyniki działalności i przepływy pieniężne. Rzetelne i przejrzyste określenie sytuacji finansowej oraz majątkowej jest obowiązkiem nie tylko głównej księgowej, ale także dyrektora szkoły.

Sprawozdanie za rok 2017 musi być sporządzone przez każdą publiczną szkołę do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, tj. dnia zakończenia roku kalendarzowego (czyli do 31 marca 2018 r.).

W ostatnim kwartale 2017 roku rozpoczynają się prace przygotowujące do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych konieczne jest przeprowadzenie następujących czynności:

 1. ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów,
 2. porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt,
 3. sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień.

Sporządzanie sprawozdania finansowego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy stanowią prace przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego, drugi – sporządzenie sprawozdania finansowego oraz trzeci – prace kończące rok obrotowy.

Prace przygotowujące do sporządzenia sprawozdania finansowego obejmują:

 1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku,
 2. dokonanie wyceny składników majątku,
 3. naliczenie umorzenia amortyzacji środków trwałych,
 4. dokonanie odpisów aktualizujących należności,
 5. ustalenie wyniku finansowego,
 6. inne czynności kontrolne ksiąg rachunkowych.

Inwentaryzacja majątku

Najistotniejszym celem inwentaryzacji, wynikającym m.in. z treści ustawy o rachunkowości1, jest ustalenie stanu faktycznego oraz doprowadzenie danych ewidencji do stanów znajdujących się w naturze, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych zestawianych w sprawozdaniu finansowym (koncepcja prawdziwego i wiernego obrazu).

Zgodnie z treścią ustawy, ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, a więc inwentaryzacji, dokonuje się drogą:

 1. sporządzenia spisów z natury stanu rzeczowych i pieniężnych składników aktywów,
 2. uzgodnienia sald środków pieniężnych, zwłaszcza stanów środków na rachunkach bankowych, a także należności od odbiorców,
 3. porównania danych o stanach wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z odpowiednich dokumentów źródłowych, ich analizy oraz weryfikacji.

Drogą spisu z natury inwentaryzuje się m.in. następujące składniki:

 1. znajdujące się w użytkowaniu środki trwałe własne i obce (np. przejęte na mocy umowy leasingu), materiały znajdujące się w zapasie, nieczynne, będące w likwidacji itp., z wyjątkiem gruntów oraz środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 2. maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie bądź w procesie ulepszania,
 3. rzeczowe składniki aktywów obrotowych (surowców, materiałów, towarów, wyrobów gotowych itp.),
 4. aktywa pieniężne, z wyłączeniem zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Drogą potwierdzenia sald i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzuje się:

 1. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych,
 2. należności, z wyjątkiem należności: spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 3. należności z tytułów publicznoprawnych,
 4. powierzone kontrahentom własne składniki aktywów, z wyjątkiem przekazanych wyspecjalizowanym jednostkom świadczącym usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.

Drogą porównania danych (weryfikacja) ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, a także analizy i weryfikacji stanów i ich realnej wartości, inwentaryzuje się:

 1. środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów, ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 2. należności sporne i wątpliwe,
 3. należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
 4. należności z tytułów publicznoprawnych,
 5. wszelkie zobowiązania,
 6. wartości niematerialne i prawne,
 7. długoterminowe i krótkoterminowe inwestycje i aktywa finansowe,
 8. długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
 9. kapitały, fundusze i rezerwy,
 10. wszelkie niewymienione wyżej pozostałe aktywa i pasywa, a także aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji drogą spisu z natury lub uzgodnienia sald, jeżeli zinwentaryzowanie ich tymi drogami nie było możliwe, opłacalne itp., bądź gdy zgodnie z ustawą założono ich inwentaryzację innymi drogami.

Inwentaryzację drogą spisów z natury przeprowadzają komisje inwentaryzacyjne powołane przez dyrektora szkoły.

Sprawozdanie za rok 2017 musi być sporządzone przez każdą publiczną szkołę do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, tj. dnia zakończenia roku kalendarzowego (czyli do 31 marca 2018 r.).

Uzgodnienia sald środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności od odbiorców, a także porównania z właściwą dokumentacją i weryfikacji stanów wynikających z ewidencji księgowej, dokonują komisje powoływane przez dyrektora szkoły na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Na ostatni dzień roku obrotowego jednostka przeprowadza inwentaryzację:

 1. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
 2. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym pożyczek, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów – drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wskazanych w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
 3. środków trwałyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy