Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Reforma owiaty w szkołach sportowych, międzynarodowych, dwujęzycznych i kierowanych przez ministrów

255

W poprzednich numerach ,,Monitora Dyrektora Szkoły” przedstawione zostały regulacje prawne wdrażające reformę oświaty na poszczególnych szczeblach edukacji. Trzeba uzupełnić te informacje o przepisy dotyczące placówek szkolnych szczególnego rodzaju – szkół sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych i kierowanych przez ministrów.

Szkoły dwujęzyczne

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy najdalej idące zmiany organizacyjne w ramach reformy oświaty dotkną gimnazjów, które ulegną wygaszeniu. Niczym nie różni się sytuacja gimnazjów dwujęzycznych i gimnazjów ogólnodostępnych z oddziałami dwujęzycznymi, które w myśl art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe można:

 • przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi,
 • włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi,
 • przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,
 • włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,
 • przekształcić odpowiednio w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi,
 • włączyć odpowiednio do technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi.

Zgodnie z art. 202 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2017/2018. Pierwszeństwo przyjęcia do tej klasy przysługuje uczniom tej szkoły, którzy otrzymali promocję do klasy VII, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W przypadku spełniania tych warunków przez większą liczbę kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

 

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych

W następstwie reformy oświaty zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie oddziału międzynarodowego reguluje art. 21 ustawy Prawo oświatowe.

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania.

Szkoły międzynarodowe

Artykuł 102 ust. 2 reguluje zasady wygaszania gimnazjów ogólnodostępnych z oddziałami międzynarodowymi, które można:

 • przekształcić odpowiednio z w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,
 • włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,
 • przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,
 • włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,
 • przekształcić odpowiednio w technikum albo w technikum z oddziałami międzynarodowymi,
 • włączyć odpowiednio do technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
 • przekształcić odpowiednio w branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi,
 • włączyć odpowiednio do branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi.

Warto przypomnieć, że utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga uzyskania zezwolenia. W następstwie reformy oświaty zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie oddziału międzynarodowego reguluje art. 21 ustawy Prawo oświatowe. Stosuje się go do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 wrześśnia 2017 r. Nierozpoznany do tego terminu wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego organ prowadzący szkołę ma obowiązek dostosować do wymagań wyżej wspomnianego przepisu w terminie do 31 stycznia 2018 r., pod r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy