Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Reforma owiaty w szkołach sportowych, międzynarodowych, dwujęzycznych i kierowanych przez ministrów

0 87

W poprzednich numerach ,,Monitora Dyrektora Szkoły” przedstawione zostały regulacje prawne wdrażające reformę oświaty na poszczególnych szczeblach edukacji. Trzeba uzupełnić te informacje o przepisy dotyczące placówek szkolnych szczególnego rodzaju – szkół sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych i kierowanych przez ministrów.

Szkoły dwujęzyczne

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy najdalej idące zmiany organizacyjne w ramach reformy oświaty dotkną gimnazjów, które ulegną wygaszeniu. Niczym nie różni się sytuacja gimnazjów dwujęzycznych i gimnazjów ogólnodostępnych z oddziałami dwujęzycznymi, które w myśl art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe można:

 • przekształcić odpowiednio w ośmioletnią szkołę podstawową albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi,
 • włączyć odpowiednio do ośmioletniej szkoły podstawowej albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi,
 • przekształcić odpowiednio w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne albo liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,
 • włączyć odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,
 • przekształcić odpowiednio w technikum, technikum dwujęzyczne albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi,
 • włączyć odpowiednio do technikum, technikum dwujęzycznego albo technikum z oddziałami dwujęzycznymi.

Zgodnie z art. 202 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2017/2018. Pierwszeństwo przyjęcia do tej klasy przysługuje uczniom tej szkoły, którzy otrzymali promocję do klasy VII, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W przypadku spełniania tych warunków przez większą liczbę kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

 

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych

W następstwie reformy oświaty zasady uzyskania zezwolenia na prowad...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy