Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

14 czerwca 2018

NR 66 (Październik 2016)

Przechodzenie ucznia ze szkoły jednego typu do drugiej

0 179

Zgodnie z art. 20zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły. 

Komentowany przepis wyróżnia więc trzy sytuacje:
1) przejście ucznia między szkołami publicznymi lub szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu,
2) przejście do szkoły publicznej (niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) innego typu,
3) przejście na odpowiedni poziom edukacji ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej do szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor, choć odpowiednie stosowanie art. 20 a ust. 3 wymaga zgody organu prowadzącego, gdyby przyjęcie ucznia wiązało się ze zmianami organizacyjnymi wywołującymi skutki finansowe. Podstawowym warunkiem przyjęcia do szkoły innego typu niż dotychczasowa jest przedstawienie kopii arkusza ocen ucznia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.

W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. 

Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego jest obowiązkowe tylko w jednym wypadku, a mianowicie kiedy uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej. Rozwiązanie takie może wynikać z potrzeby uwiarygodnienia wyników nauczania w szkole, która funkcjonuje poza oficjalnym systemem szkolnym. 

W przypadkach określonych w wyróżnionym fragmencie nie można mówić o „cofnięciu” ucznia do klasy programowo niższej, gdyż to przepisy zawarte w rozporządzeniu wskazują dyrektorowi szkoły, do jakiej klasy może przyjąć ucznia, gdy w trakcie kształcenia z jakiegoś powodu zmienia typ szkoły. 

Gdyby chcieć przyjąć, że dyrektor szkoły w takich sytuacjach ma większą autonomię co do przydzielania ucznia do poszczególnych klas, rozporządzenie musiałoby zawierać sformułowanie, że że uczeń „powinien” być przyjęty. Natomiast przepisy jednoznacznie wskazują dyrektorowi szkoły, do jakiej klasy może przyjąć ucznia, nie pozostawiając mu pola do innej interpretacji.


 

Uczeń przechodzący z:

  • klasy I, II albo III zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego,
  • klasy I, II albo III zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I publicznego technikum,
  • klasy III zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy II publicznego technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w zasadniczej szkole zawodowej,
  • klasy I technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • klasy I albo II technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach sz...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy