Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

14 maja 2018

NR 77 (Listopad 2017)

Planowanie budżetu publicznej szkoły na rok 2018. Zadania dyrektora

0 263

Sporządzenie planu finansowego (planu finansowego jednostki budżetowej) należy do podstawowych obowiązków dyrektora publicznej szkoły jako kierownika samorządowej jednostki budżetowej. Planowanie wydatków związanych z realizacją konkretnych zadań, które wynikają ze statutowych obowiązków każdej szkoły, wiąże się z podejmowaniem określonych czynności w ściśle wskazanych terminach oraz stosowaniem obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej szkoły.

Opracowanie projektu planu finansowego szkoły

Przygotowanie planu finansowego szkoły poprzedzone jest przygotowaniem projektu tego planu. Projekt planu finansowego, a także plan finansowy, należy sporządzić na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1 w tym zakresie oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych2.

Informacja do opracowania projektu planu finansowego, zawierająca dane w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, jest przekazywana dyrektorowi szkoły przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminach: wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Na podstawie otrzymanych informacji dyrektor szkoły opracowuje projekt planu finansowego, w szczególności: działy, rozdziały, paragrafy, czyli podziałki klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych3.

Zasięganie opinii rady pedagogicznej, rady szkoły i rady rodziców

Dyrektor zatwierdza projekt planu finansowego szkoły, zapewniając zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej. Przekazuje go zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z projektu uchwały budżetowej, lecz nie później niż do dnia 22 grudnia 2017 r.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe4 dyrektor szkoły przekłada projekt planu finansowego do zaopiniowania organom szkoły: radzie pedagogicznej, radzie szkoły – jeśli została powołana oraz radzie rodziców.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej. W przypadku stwierdzenia różnic zarząd wprowadza w nich odpowiednie zmiany, o których informuje dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, lecz nie później niż do 27 grudnia 2017 r.

Jeśli w jednostce samorządu terytorialnego została powołana do obsługi szkół jednostka budżetowa

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły przekłada projekt planu finansowego do zaopiniowania organom szkoły: radzie pedagogicznej, radzie szkoły - jeśli została powołana oraz radzie rodziców.

(tzw. ZEAS, OAS, ZOJO itp.), wówczas projekty planów finansowych powinny być opracowane dla każdej obsługiwanej jednostki budżetowej odrębnie. Ponadto każdy z projektów planu finansowego powinien być zatwierdzony przez kierownika danej oświatowej jednostki budżetowej i przekazany organom uprawnionym do zaopiniowania.

Dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej

W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje dyrektorowi szkoły informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków. Na podstawie otrzymanej informacji dyrektor szkoły dostosowuje projekt planu finansowego do uchwały budżetowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.

Dyrektor szkoły przekazuje plan finansowy do zaopiniowania radzie szkoły, o ile została ona powołana.

Plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Tworzenie planu finansowego

Plan finansowy jest częścią budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w związku z tym dyrektor szkoły podczas przygotowywania projektu planu finansowego musi stosować się do wytycznych organu prowadzącego. Organ prowadzący jest związany odgórnymi, uregulowanymi w przepisach prawa terminami w zakresie sporządzania projektu planu finansowego oraz ostatecznego planu. Zostały one określone w ustawie o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych5. Na podstawie regulacji zawartych w wyżej przywołanych przepisach dyrektor szkoły zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania terminów wyznaczonych do wykonania określonych czynności.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przekazać dyrektorowi szkoły informacje niezbędne do przygotowania projektu planu finansowego na rok 2018 w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu uchwały budżetowej. Informacje te dotyczą kwot dochodów oraz wydatków, które zostały przyjęte w projekcie uchwały budżetowej. Działy dochodów zawierają planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych wg ich źródeł. Natomiast działy wydatków zawierają planowane kwoty wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Przedstawienie przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego projektu uchwały budżetowej nie jest równoznaczne z przedstawieniem projektu planu finansowego szkoły. Musi on bowiem zostać samodzielnie sporządzony przez dyrektora szkoły w oparciu o przedstawiony projekt uchwały budżetowej.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia projektu planu finansowego w terminie 30 dni od otrzymania od organu prowadzącego informacji niezbędnych do przygotowania projektu planu finansowego na rok 2018.

Projekt winien być sporządzony i złożony nie później niż do dnia 22 grudnia 2017 r. Termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego informacji niezbędnych do sporządzenia planu finansowego ma również wpływ na termin sporządzenia przez dyrektora szkoły projektu planu finansowego.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały przekazać dyrektorowi szkoły informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz wydatków.

Po uzyskaniu tych informacji dyrektor tworzy plan finansowy na rok budżetowy 2018. Przygotowanie ostatecznej...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy