Dołącz do czytelników
Brak wyników

Felieton

11 czerwca 2018

NR 69 (Styczeń 2017)

Pamiętajmy o ważnych terminach!

0 82

Nowy rok kalendarzowy 2017 przynosi nam między innymi istotne zmiany w prawie związane z wprowadzaniem określonych zmian w systemie oświatowym obowiązującym w naszym kraju. Ale zanim zaczniemy szczegółowo analizować poszczególne konkretne rozwiązania, musimy sobie uzmysłowić wagę elementu logistycznego, jakim są precyzyjne terminy zarówno podejmowania kolejnych decyzji merytorycznych, jak i praktycznego wprowadzania ich w życie. 

Wagi terminów nie można lekceważyć, na co wskazują chociażby zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Również w przedmiocie awansu zawodowego pojawia się sporo kwestii związanych z precyzyjnie określonymi terminami każdej aktywności w danym obszarze merytorycznym i w odniesieniu do wskazanego podmiotu tej aktywności. Myślę, że niejedna osoba (nie tylko na stanowisku kierowniczym) przekonała się o tym, czym może skutkować niedotrzymanie (niezachowanie) precyzyjnych terminów wyznaczonych dla podejmowania ściśle określonych działań. Najogólniej można stwierdzić, że zaniedbanie obowiązujących terminów może spowodować: utratę możliwości rozpoczęcia danej aktywności (np. rozpoczęcie stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego lub możliwość wniesienia odwołania od konkretnej decyzji), przedawnienie postępowania, utratę uprawnień lub praw, unieważnienie już podjętych działań, a w przypadkach skrajnych nawet poniesienie określonej odpowiedzialności (np. za niezłożenie w terminie rozliczenia podatkowego). Przykłady można mnożyć, ale nie o to przecież chodzi. W niniejszym felietonie chcę zwrócić uwagę na kilka istotnych terminów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie wprowadzania rozwiązań reformy 
oświatowej. 

I tak, z dniem 1 września 2017 r. 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Jednak do 30 listopada 2017 r. organ stanowiący JST1 musi stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Uchwała taka stanowić będzie jednocześnie akt założycielski nowej ośmioletniej szkoły podstawowej. Jeśli natomiast chodzi o obecną 6-letnią szkołę podstawową prowadzoną przez inne niż JST organy lub osoby fizyczne, może ona stać się 8-letnią szkołą podstawową, jeżeli podmiot prowadzący szkołę w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji oraz w terminie do 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu organowi następujące dokumenty określone w ustawie: 

  • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
  • projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
  • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Uwaga! W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w wymienionym terminie szkoła ta staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

Title

Zaniedbanie obowiązujących terminów może spowodować: utratę możliwości rozpoczęcia danej aktywności (np. rozpoczęcie stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego lub m...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy