Dołącz do czytelników
Brak wyników

Felieton

11 czerwca 2018

NR 69 (Styczeń 2017)

Pamiętajmy o ważnych terminach!

0 485

Nowy rok kalendarzowy 2017 przynosi nam między innymi istotne zmiany w prawie związane z wprowadzaniem określonych zmian w systemie oświatowym obowiązującym w naszym kraju. Ale zanim zaczniemy szczegółowo analizować poszczególne konkretne rozwiązania, musimy sobie uzmysłowić wagę elementu logistycznego, jakim są precyzyjne terminy zarówno podejmowania kolejnych decyzji merytorycznych, jak i praktycznego wprowadzania ich w życie. 

Wagi terminów nie można lekceważyć, na co wskazują chociażby zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Również w przedmiocie awansu zawodowego pojawia się sporo kwestii związanych z precyzyjnie określonymi terminami każdej aktywności w danym obszarze merytorycznym i w odniesieniu do wskazanego podmiotu tej aktywności. Myślę, że niejedna osoba (nie tylko na stanowisku kierowniczym) przekonała się o tym, czym może skutkować niedotrzymanie (niezachowanie) precyzyjnych terminów wyznaczonych dla podejmowania ściśle określonych działań. Najogólniej można stwierdzić, że zaniedbanie obowiązujących terminów może spowodować: utratę możliwości rozpoczęcia danej aktywności (np. rozpoczęcie stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego lub możliwość wniesienia odwołania od konkretnej decyzji), przedawnienie postępowania, utratę uprawnień lub praw, unieważnienie już podjętych działań, a w przypadkach skrajnych nawet poniesienie określonej odpowiedzialności (np. za niezłożenie w terminie rozliczenia podatkowego). Przykłady można mnożyć, ale nie o to przecież chodzi. W niniejszym felietonie chcę zwrócić uwagę na kilka istotnych terminów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie wprowadzania rozwiązań reformy 
oświatowej. 

POLECAMY

I tak, z dniem 1 września 2017 r. 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Jednak do 30 listopada 2017 r. organ stanowiący JST1 musi stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Uchwała taka stanowić będzie jednocześnie akt założycielski nowej ośmioletniej szkoły podstawowej. Jeśli natomiast chodzi o obecną 6-letnią szkołę podstawową prowadzoną przez inne niż JST organy lub osoby fizyczne, może ona stać się 8-letnią szkołą podstawową, jeżeli podmiot prowadzący szkołę w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji oraz w terminie do 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu organowi następujące dokumenty określone w ustawie: 

  • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
  • projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
  • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Uwaga! W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów w wymienionym terminie szkoła ta staje się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

Title

Zaniedbanie obowiązujących terminów może spowodować: utratę możliwości rozpoczęcia danej aktywności (np. rozpoczęcie stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego lub możliwość wniesienia odwołania od konkretnej decyzji), przedawnienie postępowania, utratę uprawnień lub praw, unieważnienie już podjętych działań, a w przypadkach skrajnych nawet poniesienie określonej odpowiedzialności.

Jak widać, konsekwencje niedotrzymania wyznaczonego terminu mogą być bardzo daleko idące. Podobnie sprawa wygląda w przypadku wyznaczania obwodów szkolnych. 

Jak wynika z zapisów ustawowych, organ, który wydał zezwolenie na założenie danej szkoły, może zmienić obwód publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną, w uzgodnieniu z tą osobą. Jednak podmiot (osoba) prowadzący niesamorządową szkołę publiczną może w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. (czyli już niebawem) złożyć właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie o rezygnacji z ustalonego obwodu tej szkoły. 

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku gimnazjów publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż JST i gimnazjów niepublicznych. W tych przypadkach w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. należy złożyć wniosek odpowiednio o zmianę zezwolenia na prowadzenie szkoły lub zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. I podobnie jak to ma miejsce w przypadku szkół podstawowych, organ prowadzący ma obowiązek złożenia do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego wymaganej stosownej dokumentacji. Dodatkowo do dnia 30 czerwca 2017 r. należy dostarczyć pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła publiczna i o jej najbliższym otoczeniu – w przypadku przekształcenia gimnazjum. 

Z kolei w przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, dokonuje zmiany tego zezwolenia w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. Ale już w przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu publicznego gimnazjum organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, dokonuje zmiany tego zezwolenia w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej.

Bardziej skomplikowany jest problem terminów w kwestii uchwał JST dotyczących dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego. Organ stanowiący JST w terminie do 31 marca 2017 r. ma podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ale ta uchwała może zostać podjęta dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. Wspomniana o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy