Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

15 maja 2018

NR 77 (Listopad 2017)

Nowe przepisy dotyczące oceniania i przeprowadzania egzaminów

318

Na rok szkolny 2017/2018 ustawodawca wprowadził nowe przepisy dotyczące oceniania uczniów i przeprowadzania egzaminów. Poniżej wskazano aktualne akty prawne i zaprezentowano najważniejsze zmiany wprowadzone od dnia 1 września 2017 r.

Rozporządzenie regulujące zasady oceniania w roku szkolnym 2017/2018

Pierwszym z aktów prawnych regulujących tematykę oceniania i przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2017/2018 jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534). Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów do aktualnie obowiązujących nazw zajęć edukacyjnych określonych w nowych ramowych planach nauczania
(np. § 4 i § 9 rozporządzenia).

W rozporządzeniu dodano przepisy dotyczące nauki języka migowego w szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, którego podstawa programowa przewiduje naukę języka migowego, zwalnia z nauki języka migowego ucznia niewidomego lub słabowidzącego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki języka migowego w dokumentacji przebiegu nauczania należy wpisać „zwolniony” lub „zwolniona”. Nowością są także zapisy § 6 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnienie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania uzależnione jest od zapisu w orzeczeniu o potrzebie zwolnienia ucznia z nauki tego języka.

Rozporządzenie w § 9 ust. 2 reguluje także kwestie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formie do wyboru, które są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia nauki wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej. W takich przypadkach śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej, po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie wyboru.

Natomiast § 21 ust. 4 rozporządzenia wprowadza dodatkowy obowiązek po stronie dyrektora szkoły – jest nim ustalenie sposobu i zapewnienie warunków do realizacji praktycznej nauki zawodu uczniowi, który został w części zwolniony z praktycznej nauki zawodu. Poprzednio określenie sposobu i zapewnienie warunków realizacji pozostałej części praktycznej nauki zawodu formułowane było w statucie szkoły.

Z kolei w § 23 ust. 4 rozporządzenia wprowadzono zasadę, iż w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych egzaminy semestralne z przedmiotów innych niż z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie ustnej. Podobna zasada dotyczy też egzaminów semestralnych z zajęć edukacyjnych niebędących zajęciami obowiązkowymi z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego, a także egzaminów semestralnych w szkole policealnej dla dorosłych z przedmiotów innych niż dwa obowiązkowe z zakresu kształcenia zawodowego podstawowego dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, bowiem dla tych jest zastrzeżona forma pisemna. Poprzednio ustalenie formy egzaminu w wyżej wymienionych przypadkach regulowane było w statucie szkoły, obecnie z racji ustalenia tej formy w rozporządzeniu szkoła nie może sama ustalić formy egzaminu.

Rozporządzenie wprowadza również przepisy o warunkach nieklasyfikowania słuchacza oraz o dokonywaniu w tym zakresie stosownych wpisów w dokumentacji przebiegu nauczania. Zgodnie z § 28 rozporządzenia, jeżeli słuchacz nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania lub nie przystąpił do egzaminu semestralnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” bądź „nieklasyfikowana”.

Następstwem wprowadzenia ośmioletnich szkół podstawowych jest zaprzestanie przeprowadzania egzaminu szóstoklasisty na rzecz wprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Rozporządzenie dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Następstwem wprowadzenia ośmioletnich szkół podstawowych jest zaprzestanie przeprowadzania egzaminu szóstoklasisty na rzecz wprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Zasadom przeprowadzania rzeczonego egzaminu jest poświęcone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512). Przepisy rozporządzenia dotyczą uczniów szkoły podstawowej oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Z kolei komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty, jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

W szkole, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, dyrektor szkoły nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin, ma obowiązek zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej, podając w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Osoby te nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.

W sytuacjach usprawiedliwionych stanem zdrowia i niepełnosprawnością ucznia (na podstawie § 8 rozporządzenia) za zgodą dyrektora okręgowej komisji edukacyjnej egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa dyrektor szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem) do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia na podstawie złożonych deklaracji i informacji dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Wykaz uczniów zawiera:

  • dane uczniów (imię, nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym),
  • informację o języku nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty,
  • informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,
  • informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
  • informację o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Termin złożenia wykazu określa dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

W szkole, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, dyrektor szkoły nie później niż do 30 września roku szkolnego, ma obowiązek zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej, podając w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Na mocy § 14 rozporządzenia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ósmoklasisty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, przy czym co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty (nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu) i przynajmniej jeden zatrudniony w innej szkole lub placówce. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzoruj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy