Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Czerwcowe obowiązki organów prowadzących szkoły

444

Reforma oświaty, przewidując przekształcenie dotychczasowych placówek szkolnych w zreformowane, wprowadziła szereg obowiązków ciążących na organach prowadzących szkołę będących osobami prawnymi lub fizycznymi. Realizacja tych obowiązków zapewni harmonijne wdrożenie nowych przepisów oświatowych – wprowadzenie reformy w życie. Aby ułatwić znalezienie się w gąszczu rozległych regulacji prawnych,
prezentujemy te, o których organ prowadzący szkołę nie może zapomnieć w czerwcu 2017 r.

Publiczne szkoły podstawowe

Zgodnie z treścią art. 120 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, a także szkołę filialną, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. ma obowiązek przedłożyć organowi samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na jej założenie:

 1. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 2. projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
 3. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Termin wyznaczony przez ustawę na przedłożenie rzeczonych dokumentów może zostać przedłużony, najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 r., na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej sześcioletnią szkołę podstawową. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I−VI i ulegnie ona likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. Jeżeli zaś wymaganych dokumentów w terminie nie przedłoży dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca strukturą
organizacyjną część klas publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, stanie się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej i ulegnie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Likwidacja szkoły również nie wymaga uzyskania zgody organu, który udzielił zgody na jej założenie. W obu przypadkach likwidacji szkoły, o których mowa powyżej, osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną szkołę podstawową zobowiązana jest zwrócić się do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji obowiązku szkolnego. Miejsce to może być wskazane w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego zawarła z którąś z tych osób porozumienie.

Złożenie wymaganych dokumentów skutkuje dokonaniem stosownej zmiany w zezwoleniu na założenie szkoły, jakie było uprzednio udzielone publicznej sześcioletniej szkole podstawowej, mając na uwadze jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Organ samorządu terytorialnego dokonuje tej zmiany w terminie do 10 sierpnia 2017 r. Zmian w zezwoleniu nie wprowadza się w przypadku ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z włączenia dotychczasowego gimnazjum do dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, która rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli jej zezwolenie już zostało zmienione na skutek włączenia.

Niepubliczne szkoły podstawowe

Na podstawie art. 125 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową w terminie do 
30 czerwca 2017 r. ma obowiązek przedłożyć organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych:

 1. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 2. statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej dostosowany do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
 3. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
 4. informację o miejscu prowadzenia szkoły,
 5. zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych,
 6. zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Termin na złożenie tych dokumentów może zostać przedłużony, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową, jednak nie dłużej niż do 
31 lipca 2017 r. W razie nieprzedłożenia dokumentów w terminie dotychczasowa niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową obejmująca strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis szkoły do ewidencji podlega wykreśleniu. Na podstawie art. 122 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną szkołę podstawową zobowiązana jest zwrócić się do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji obowiązku szkolnego. Miejsce to może być wskazane w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego zawarła z którąś z tych osób porozumienie.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zachowuje w mocy uprawnienia szkół publicznych uzyskane przez niepubliczne szkoły podstawowe na podstawie art. 85 ustawy o systemie oświaty.

Publiczna zasadnicza szkoła zawodowa

Na mocy art. 167 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca odpowiednio dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową w terminie do 30 czerwca 2017 r. ma obowiązek przedłożyć organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie tejże placówki szkolnej:

 1. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 2. projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
 3. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Termin na złożenie rzeczonych dokumentów może być przedłużony na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną zasadniczą szkołę zawodową, jednak nie dłużej niż do dnia
31 lipca 2017 r. Brak przedłożenia dokumentów w terminie spowoduje likwidację publicznej branżowej szkoły I stopnia z dniem 31 sierpnia 2018 r. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

Organ jednostki samorządu terytorialnego, który udzielił zezwolenia na założenie dotychczasowej publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, na podstawie art. 168 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe w terminie do 10 sierpnia 2017 r. dokona zmiany tego zezwolenia na podstawie przedłożonych dokumentów. Zmiana zezwolenia nie dotyczy publicznej branżowej szkoły I stopnia utworzonej przez włączenie dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku o zmianę zezwolenia zezwolenie to zmieniono.

Niepubliczna zasadnicza szkoła zawodowa

Na podstawie art. 169 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową w terminie do 
30 czerwca 2017 r. zobowiązana jest przedłożyć organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych:

 1. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 2. statut niepublicznej branżowej szkoły I stopnia dostosowany do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
 3. wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Termin wyznaczony na złożenie ww. dokumentów może być przedłużony na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy