Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Czerwcowe obowiązki organów prowadzących szkoły

0 105

Reforma oświaty, przewidując przekształcenie dotychczasowych placówek szkolnych w zreformowane, wprowadziła szereg obowiązków ciążących na organach prowadzących szkołę będących osobami prawnymi lub fizycznymi. Realizacja tych obowiązków zapewni harmonijne wdrożenie nowych przepisów oświatowych – wprowadzenie reformy w życie. Aby ułatwić znalezienie się w gąszczu rozległych regulacji prawnych,
prezentujemy te, o których organ prowadzący szkołę nie może zapomnieć w czerwcu 2017 r.

Publiczne szkoły podstawowe

Zgodnie z treścią art. 120 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, a także szkołę filialną, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. ma obowiązek przedłożyć organowi samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na jej założenie:

 1. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 2. projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
 3. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Termin wyznaczony przez ustawę na przedłożenie rzeczonych dokumentów może zostać przedłużony, najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 r., na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej sześcioletnią szkołę podstawową. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I−VI i ulegnie ona likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Likwidacja szkoły nie wymaga uzyskania zgody organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. Jeżeli zaś wymaganych dokumentów w terminie nie przedłoży dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca strukturą
organizacyjną część klas publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, stanie się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej i ulegnie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Likwidacja szkoły również nie wymaga uzyskania zgody organu, który udzielił zgody na jej założenie. W obu przypadkach likwidacji szkoły, o których mowa powyżej, osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną szkołę podstawową zobowiązana jest zwrócić się do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji obowiązku szkolnego. Miejsce to może być wskazane w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego zawarła z którąś z tych osób porozumienie.

Złożenie wymaganych dokumentów skutkuje dokonaniem stosownej zmiany w zezwoleniu na założenie szkoły, jakie było uprzednio udzielone publicznej sześcioletniej szkole podstawowej, mając na uwadze jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Organ samorządu terytorialnego dokonuje tej zmiany w terminie do 10 sierpnia 2017 r. Zmian w zezwoleniu nie wprowadza się w przypadku ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z włączenia dotychczasowego gimnazjum do dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, która rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli jej zezwolenie już zostało zmienione na skutek włączenia.

Niepubliczne szkoły podstawowe

Na podstawie art. 125 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową w terminie do 
30 czerwca 2017 r. ma obowiązek przedłożyć organowi jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu do ewidencji szkół niepublicznych:

 1. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 2. statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej dostosowany do przepisów ustawy Prawo oświatowe,
 3. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
 4. informację o miejscu prowadzenia szkoły,
 5. zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych,
 6. zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Termin na złożenie tych dokumentów może zostać przedłużony, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową, jednak nie dłużej niż do 
31 lipca 2017 r. W razie nieprzedłożenia dokumentów w terminie dotychczasowa niepubliczna ośmioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową obejmująca strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Wpis szkoły do ewidencji podlega wykreśleniu. Na podstawie art. 122 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną szkołę podstawową zobowiązana jest zwrócić się do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wskazanie uczniom odpowiednich klas tych szkół miejsca realizacji obowiązku szkolnego. Miejsce to może być wskazane w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę sa...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy