Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2018

NR 72 (Kwiecień 2017)

Arkusz organizacyjny w szkole

0 122

Jednym z wielu obowiązków dyrektora jest coroczne przygotowywanie arkusza organizacji i złożenie go do organu prowadzącego w terminie do dnia 30 kwietnia. Obowiązkiem organu jest natomiast zatwierdzenie go do 30 maja. Przedstawiamy wytyczne, które od tego roku obowiązują – warto wnikliwie je przeanalizować.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, arkusz organizacyjny szkoły przygotowywany jest w oparciu o § 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Rozporządzenie to utraci moc z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 368 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

Zgodnie z tym przepisem, szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku (ten termin ulegnie zmianie na podstawie nowych regulacji prawnych), z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku (ten termin ulegnie zmianie na podstawie nowych regulacji prawnych).

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Obecnie zasady te jeszcze obowiązują, jednak Ministerstwo Edukacji pracuje już nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, które ma zmieniać zasady przygotowywania arkusza organizacyjnego.

Dlatego w komentarzu skupimy się na zapisach projektu, który co prawda ma obowiązywać od 1 września, jednak zawiera rozwiązania już na kolejny (2017/18) rok szkolny.

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z § 17 podpisanego 17.03.2017 roku rozporzą-
dzenia, arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
3) w poszczególnych oddziałach: 

  • tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora, 
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia prowadzone są w szkole, 
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
  • wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
  • prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
  • tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej – semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę godzin...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy