Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w zawodach

442

Wdrażanie reformy oświaty od dnia 1 września 2017 r. wiąże się z koniecznością realizowania w niektórych szkołach i klasach od kolejnego roku szkolnego nowej podstawy programowej. MEN opracowało już dwa projekty przepisów wykonawczych będące na etapie konsultacji społecznych.

Harmonogram stosowania podstaw programowych

Obecnie podstawę programową określają następujące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184 z późn. zm.). Regulacje o terminach stosowania dotychczasowej oraz nowej projektowanej podstawy programowej (która tak jak dotychczas zostanie uregulowana dwoma rozporządzeniami) określają przepisy przejściowe zawarte w art. 273–285 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. i Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

POLECAMY

Stosowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego przedstawia się następująco:

 • w szkołach podstawowych:
  – od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej będzie obowiązywała nowa podstawa programowa,
  – w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI oraz w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI będzie obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa,
  – od roku szkolnego 2017/2018 będzie obowiązywała tylko nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • w dotychczasowych gimnazjach − do czasu zakończenia kształcenia (w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II i III, w roku szkolnym 2018/2019  w III klasie) będzie obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa;
 • w liceach:
  – trzyletnim − stosuje się dotychczasową podstawę programową do zakończenia edukacji 31 sierpnia 2022 r.,
  – czteroletnim − będzie stosowana nowa podstawa programowa, począwszy od roku szkolnego 2019/2020;
 • w technikach:
  – czteroletnim – obowiązuje obecna podstawa programowa do zakończenia edukacji 31 sierpnia 2023 r.,
  – pięcioletnim − będzie stosowana nowa podstawa programowa, począwszy od roku szkolnego 2019/2020;
 • w branżowej szkole I stopnia:
  – od roku szkolnego 2017/2018 będzie obowiązywała nowa podstawa programowa (od dnia 1 września 2017 r. w I klasie),
  – w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia − do czasu zakończenia kształcenia (w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II i III, w roku szkolnym 2018/2019 w III klasie) będzie obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa;
 • w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – od roku szkolnego 2017/2018 będzie obowiązywała nowa podstawa programowa;
 • w branżowej szkole II stopnia − począwszy od roku szkolnego 2020/2021, będzie obowiązywała nowa podstawa programowa;
 • w szkole policealnej:
  – od roku szkolnego 2017/2018 w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły będzie obowiązywała nowa podstawa programowa,
  – w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej oraz w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej będzie obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa.

Z uwagi na odległy termin wdrożenia nowej podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego w czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach i szkole branżowej II stopnia aktualny projekt rozporządzenia MEN nie dotyczy tych szkół (//legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 293 659/katalog/12 403 175#12 403 175).

Natomiast stosowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach przedstawia się następująco:

 • od roku szkolnego 2017/2018 (a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach) w klasach I branżowej szkoły I stopnia, klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz semestrach I szkoły policealnej – będzie obowiązywała nowa podstawa programowa,
 • w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach II–V szkoły policealnej, w roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum i w semestrach IV i V szkoły policealnej oraz w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum – będzie obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa,
 • w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia − do czasu zakończenia kształcenia (w roku szkolnym 2017/2018 w klasach II i III, w roku szkolnym 2018/2019 w III klasie) będzie obowiązywała dotychczasowa podstawa programowa,
 • od roku szkolnego 2019/2020 w pięcioletnim technikum oraz od roku szkolnego 2020/2021 w branżowej szkole II stopnia – będzie stosowana nowa podstawa programowa.

Najistotniejsze założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

W uzasadnieniu obszernego projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania

Dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy powielono obecną podstawę programową poszerzoną o nowy przedmiot: zajęcia komunikowania się. 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej zaakcentowano najważniejsze zmiany:

 • treści nauczania mają być powtarzane i utrwalane na kolejnych etapach edukacji;
 • wzmocnione zostaną zadania wychowawczo-profilaktyczne jednostki oświatowej, a także poszerzona edukacja dla bezpieczeństwa, w tym z zakresu ratownictwa medycznego;
 • położony zostanie nacisk na korelację nauczania w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych i ścisłych;
 • systematyczna nauka języków obcych w szkołach ma trwać nieprzerwanie w odniesieniu do pierwszego języka 12 (13) lat oraz drugiego 6 (7) lat, zaś od VII klasy szkoły podstawowej uczniowie będą mogli uczyć się dwujęzycznie w odrębnych oddziałach dwujęzycznych;
 • w ramach różnych przedmiotów będą uwzględniane wiadomości z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a począwszy od edukacji wczesnoszkolnej – także nauka programowania;
 • nauczyciele będą mogli realizować podstawę programową przez organizowanie pracy zespołowej uczniów, a także prowadzenie projektów edukacyjnych indywidualnych i zespołowych;
 • dzieciom kończącym wychowanie przedszkolne stawia się do osiągnięcia cele z czterech obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego;
 • w podstawie programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej zostanie wyodrębniona część wstępna, określająca główne cele kształcenia, kluczowe kompetencje rozwijane u uczniów (m.in. czytelnicze), najważniejsze działania w poszczególnych obszarach edukacyjnych oraz dla poszczególnych przedmiotów; będzie obowiązywał podział na dwa etapy: edukację wczesnoszkolną (w klasach I–III) i drugi etap edukacji w klasach IV–VIII;
 • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej będą obowiązywały nowe nazwy przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się; zrezygnowano natomiast z przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy