Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomoc psychologiczna-pedagogiczna

18 marca 2021

NR 110 (Marzec 2021)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022

0 1474

Dyrektorzy publicznych szkół mają obowiązek opracować projekt arkusza organizacji pracy na następny rok szkolny i przekazać go organowi prowadzącemu do 21 kwietnia 2021 r.

Po raz pierwszy zadaniu opracowania projektu arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny musi sprostać Anna, nowa dyrektorka szkoły podstawowej. Wymóg ten, wraz z procedurą przygotowania i zatwierdzania arkuszy, określony jest przepisami prawa oświatowego. Dlatego powinna się w pierwszej kolejności zapoznać z następującymi przepisami:

  1. Artykuł 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gdzie określono, czym jest arkusz i co określa, kto go opracowuje, kto opiniuje, a kto zatwierdza.
  2. § 17 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli mówiący, że: 
  • Arkusz organizacji szkoły określa: ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli (ust. 4 pkt 4).
  • Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę (ust. 7).
  • Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do 19 kwietnia danego roku (ust. 8).
  • Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do 29 maja danego roku (us...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy