Dołącz do czytelników
Brak wyników

Felieton

4 czerwca 2018

NR 72 (Kwiecień 2017)

Organizacja pracy szkoły w nowych warunkach

0 585

Podpisane 17 marca 2017 roku nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli wprowadza szereg istotnych zmian. Przedstawione w rozporządzeniu rozwiązania są istotne z punktu widzenia funkcjonowania szkoły, a jednocześnie w dużym stopniu odpowiadają zakresowi spraw określonych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Warto wyjaśnić krok po kroku, jakie zmiany mają niebawem nastąpić.

W wyniku zmian wprowadzonych grudniowymi1 ustawami oświatowymi zrezygnowano z utrzymywania dotychczasowego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczącego określenia ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół2, a ponadto znaczną część przepisów dotyczących ramowych statutów z poziomu rozporządzenia3 przeniesiono na poziom ustawowy4. Natomiast nowe pełnomocnictwo ustawowe zakłada, że to minister określi w drodze rozporządzenia szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli. Konsekwencją takiego upoważnienia jest przygotowanie przez resort oświaty projektu rozporządzenia dotyczącego szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Minister Edukacji Narodowej w dniu 17 marca 2017 roku podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli). Projekt trafił do konsultacji społecznych 23 stycznia 2017 r. Przedstawione w rozporządzeniu rozwiązania są szczególnie istotne z punktu widzenia pracy szkoły, a jednocześnie w dużym stopniu odpowiadają zakresowi spraw określonych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

POLECAMY

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera ważne regulacje dotyczące elementów tworzących nazwę szkoły lub przedszkola oraz sposobu stosowania nazwy szkoły i przedszkola. Katalog typów szkół i rodzajów oddziałów w szkołach ogólnodostępnych uwzględnia wszystkie typy i rodzaje szkół oraz rodzaje oddziałów funkcjonujących w szkołach ogólnodostępnych, jakie będą funkcjonowały po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej5. Doprecyzowano w nim również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w tej sprawie powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola, oraz określać plan działań szkoły lub przedszkola związanych z nadaniem imienia, a także przewidywany termin uroczystości. Wskazano, że organ prowadzący powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie 30 dni. Określone zostały również organy szkoły lub przedszkola uprawnione do składania w tej sprawie wniosku do organu prowadzącego.

Nowe pełnomocnictwo ustawowe zakłada, że to minister określi w drodze rozporządzenia szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Nową regulację stanowi przepis dotyczący zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu. 

Wskazano w nim, że przy podejmowaniu takiej inicjatywy wykorzystuje się procedurę stosowaną przy nadawaniu imienia szkole lub przedszkolu6. Nowa regulacja ma charakter ewidentnie porządkujący i jest konsekwencją szeregu istotnych pytań dotyczących tego zagadnienia stawianych przez organy szkół i przedszkoli oraz ich organy prowadzące.

Mając na względzie konieczność dostosowania organizacji szkoły i przedszkola do zmian wprowadzanych w ich funkcjonowaniu już od roku szkolnego 2017/2018, zaproponowano rozwiązanie dla szkół, które już posiadają patrona. Otóż nowe przepisy zezwalają na zachowanie swojego imienia w procedurze przekształcania lub włączania szkół różnych typów. Uregulowana została również sytuacja, gdy imię lub imiona posiadają szkoły funkcjonujące w zespołach szkół. 

Ustalone zostały również standardy warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły. 
Określone zostały normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej − nie może ona przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej. Liczba uczniów w grupie wychowawczej, w której są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym, będzie wynosić nie więcej niż 25 osób. Pamiętać jednak należy, że w takiej grupie jednocześnie może być nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dodatkowo wprowadzono przepis zakładający, że zadania internatu są realizowane we współpracy z rodzicami ucznia, szkołą i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Jest to bardzo istotne założenie sankcjonujące proces postępującego uspołecznienia szkół. Wprowadzono rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole podstawowej − co najmniej 70 godzin oraz ponadpodstawowej − co najmniej 49 godzin. Stworzona zostaje możliwość działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów. Jest to bardzo ważne i niezwykle potrzebne rozwiązanie. 

Zachowane zostały dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej. Liczba ta nie może być większa niż 25 uczniów. Jednak w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, w przypadku przyjęcia z urzędu do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor tej szkoły (po poinformowaniu rady oddziałowej) ma obowiązek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów zwiększyłaby się ponad 25. W takiej sytua-
cji, na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor szkoły może również odstąpić od takiego podziału, zwiększając jednocześnie liczbę uczniów w oddziale, jednak nie więcej niż o 2 uczniów. Jednak wówczas obligatoryjnie należy zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Ustalono również, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może być większa niż 20. Jednocześnie może być w nim nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. Natomiast zrezygnowano ze wskazywania minimalnej liczby uczniów. Określa się jedynie górną granicę liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, a także oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej. Na nowo uregulowano liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetli-
cowych w szkole podstawowej − jest to nie więcej niż 25 uczniów. Jednak w przypadku prowadzenia zajęć świetlicowych w szkołach specjalnych, integracyjnych oraz oddziałach specjalnych i integracyjnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych przewidziano, że liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5 uczniów.

Wprowadzono przepis zakładający, że zadania internatu są realizowane we współpracy z rodzicami ucznia, szkołą i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Proponowane są również regulacje dotyczące konkretnych form organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Otóż w każdej szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne powinny być organizowane w oddziałach. Ale w szczególnych sytuacjach obowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą odbywać się także w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

Doprecyzowano również warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby można było zastosować rozwiązanie organizacyjne w formie tzw. klas łączonych.
I tak w klasie pierwszej stworzono możliwość łączenia zajęć z inną klasą jedynie w przypadku realizacji edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, a w klasie VIII jedynie w przypadku muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. Natomiast w klasach II–VII będzie można prowadzić zajęcia w klasach łączonych nie więcej niż w połowie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z tym że zajęcia z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego będzie można w całości prowadzić w klasach łączonych. 

Bardzo precyzyjnie został określony czas trwania poszczególnych zajęć. Otóż godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 
60 minut, ale dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach elastyczne prowadzenie tych zajęć w czasie
krótszym niż 60 minut, zachowując jednak ustalony dla ucznia łączny czas ich trwania w okresie tygodniowym. Celem tej regulacji jest uprządkowanie i wyeliminowanie wątpliwości dotyczących wymiaru czasu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, które najczęściej były realizowane nieprawidłowo, tj. w wymiarze czasu określonym dla zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pozostawiono również obecny czas trwania godziny lekcyjnej, tj. 45 minut. Jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do
60 minut, jednak również z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu ich trwania ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły. Podobnie czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III szkoły podstawowej będzie ustalał nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

W nowych rozwiązaniach doprecyzowano również terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zakłada się, że:

  • do 19 kwietnia danego roku – powinno nastąpić wydawanie opinii zakładowych organizacji związkowych;
  • do 21 kwietnia danego roku – nastąpi opracowanie arkusza organizacyjnego przez dyrektora szkoły lub przedszkola. Przed przekazaniem do organu prowadzącego arkusz powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe;
  • do 20 maja danego roku – ma być wydawana opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
  • do 29 maja danego roku – powinno mieć miejsce zatwierdzenie przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole arkusza organizacyjnego, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub przedszkolem.

Zaznaczono jednak, że opinia zakładowych organizacji związkowych i opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinny być wydane w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacyjnego szkoły. Taka sama procedura będzie stosowana w p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy