Dołącz do czytelników
Brak wyników

Felieton

4 czerwca 2018

NR 72 (Kwiecień 2017)

Organizacja pracy szkoły w nowych warunkach

0 62

Podpisane 17 marca 2017 roku nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli wprowadza szereg istotnych zmian. Przedstawione w rozporządzeniu rozwiązania są istotne z punktu widzenia funkcjonowania szkoły, a jednocześnie w dużym stopniu odpowiadają zakresowi spraw określonych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Warto wyjaśnić krok po kroku, jakie zmiany mają niebawem nastąpić.

W wyniku zmian wprowadzonych grudniowymi1 ustawami oświatowymi zrezygnowano z utrzymywania dotychczasowego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczącego określenia ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół2, a ponadto znaczną część przepisów dotyczących ramowych statutów z poziomu rozporządzenia3 przeniesiono na poziom ustawowy4. Natomiast nowe pełnomocnictwo ustawowe zakłada, że to minister określi w drodze rozporządzenia szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli. Konsekwencją takiego upoważnienia jest przygotowanie przez resort oświaty projektu rozporządzenia dotyczącego szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Minister Edukacji Narodowej w dniu 17 marca 2017 roku podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli). Projekt trafił do konsultacji społecznych 23 stycznia 2017 r. Przedstawione w rozporządzeniu rozwiązania są szczególnie istotne z punktu widzenia pracy szkoły, a jednocześnie w dużym stopniu odpowiadają zakresowi spraw określonych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera ważne regulacje dotyczące elementów tworzących nazwę szkoły lub przedszkola oraz sposobu stosowania nazwy szkoły i przedszkola. Katalog typów szkół i rodzajów oddziałów w szkołach ogólnodostępnych uwzględnia wszystkie typy i rodzaje szkół oraz rodzaje oddziałów funkcjonujących w szkołach ogólnodostępnych, jakie będą funkcjonowały po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej5. Doprecyzowano w nim również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w tej sprawie powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola, oraz określać plan działań szkoły lub przedszkola związanych z nadaniem imienia, a także przewidywany termin uroczystości. Wskazano, że organ prowadzący powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie 30 dni. Określone zostały również organy szkoły lub przedszkola uprawnione do składania w tej sprawie wniosku do organu prowadzącego.

Nowe pełnomocnictwo ustawowe zakłada, że to minister określi w drodze rozporządzenia szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Nową regulację stanowi przepis dotyczący zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu. 

Wskazano w nim, że przy podejmowaniu takiej inicjatywy wykorzystuje się procedurę stosowaną przy nadawaniu imienia szkole lub przedszkolu6. Nowa regulacja ma charakter ewidentnie porządkujący i jest konsekwencją szeregu istotnych pytań dotyczących tego zagadnienia stawianych przez organy szkół i przedszkoli oraz ich organy prowadzące.

Mając na względzie konieczność dostosowania organizacji szkoły i przedszkola do zmian wprowadzanych w ich funkcjonowaniu już od roku szkolnego 2017/2018, zaproponowano rozwiązanie dla szkół, które już posiadają patrona. Otóż nowe przepisy zezwalają na zachowanie swojego imienia w procedurze przekształcania lub włączania szkół różnych typów. Uregulowana została również sytuacja, gdy imię lub imiona posiadają szkoły funkcjonujące w zespołach szkół. 

Ustalone zostały również standardy warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły. 
Określone zostały normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej − nie może ona przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej. Liczba uczniów w grupie wychowawczej, w której są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym, będzie wynosić nie więcej niż 25 osób. Pamiętać jednak należy, że w takiej grupie jednocześnie może być nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dodatkowo wprowadzono przepis zakładający, że zadania internatu są realizowane we współpracy z rodzicami ucznia, szkołą i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Jest to bardzo istotne założenie sankcjonujące proces postępującego uspołecznienia szkół. Wprowadzono rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole podstawowej − co najmniej 70 godzin oraz ponadpodstawowej − co najmniej 49 godzin. Stworzona zostaje możliwość działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów. Jest to bardzo ważne i niezwykle potrzebne rozwiązanie. 

Zachowane zostały dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej. Liczba ta nie może być większa niż 25 uczniów. Jednak w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, w przypadku przyjęcia z urzędu do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor tej szkoły (po poinformowaniu rady oddziałowej) ma obowiązek podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów zwiększyłaby się ponad 25. W takiej sytua-
cji, na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor szkoły może również odstąpić od takiego podziału, zwiększając jednocześnie liczbę uczniów w oddziale, jednak nie więcej niż o 2 uczniów. Jednak wówc...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy