Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

17 maja 2018

NR 76 (Październik 2017)

Nowe regulacje prawne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

0 1544

Razem z nowym rokiem szkolnym wszedł w życie szereg rozporządzeń dotyczących zmian w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na co więc dyrektor powinien zwrócić szczególną uwagę?

Podstawą wdrażanej od 1 września 2017 r. reformy systemu oświaty obejmującej nowy ustrój szkolny oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych są:

POLECAMY

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
  • a także liczne akty wykonawcze – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące pracę szkoły we wszystkich jej ustawowych obszarach.

Bardzo istotnym rozporządzeniem regulującym pracę z uczniem jest rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

W rozporządzeniu w szczególności określono, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy