Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z życia szkoły

17 maja 2018

NR 76 (Październik 2017)

Mediacje w szkole

0 224

Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – okazuje się nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów.

Czym jest mediacja na gruncie szkoły?

Idea mediacji jako sprawiedliwości naprawczej jest od dawna znana i stosowana w świecie. W Polsce ma stosunkowo krótką tradycję i w gruncie rzeczy niewiele jest osób rozumiejących, na czym polega jej istota, nie mówiąc już o znajomości zalet mediacji przejawiających się w poprawie efektywności komunikacji interpersonalnej, redukowaniu konfliktów na drodze dialogu, prowadzeniu do polubownych rozstrzygnięć, skróceniu czasu koniecznego do osiągnięcia rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.

Mediacja w szkole jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku konfliktów między dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć. Jest porozumiewaniem się opartym na dialogu. Różni się od rozstrzygnięć proceduralnych przede wszystkim tym, że jej celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia z dwoma zwycięzcami, czyli brak tutaj osób przegranych.

Mediacja wymaga zawsze udziału osób trzecich, które udzielają pomocy uczestnikom konfliktu, ale nie pozbawiają ich prawa do podejmowania decyzji. Mediacja kończy się zawsze pisemnym utrwaleniem jej rezultatów, które zawierają między innymi przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie albo też ofertę rekompensaty strat i wyrządzonych szkód.

Procedura mediacji rządzi się określonymi prawami. W dużym skrócie jednak, zachowując przy tym najważniejszy ich wymiar, można przedstawić procedurę mediacji w następujący sposób:

Mediator

W procesie mediacji, obok zwaśnionych stron, udział bierze mediator. Kto może być mediatorem w szkole? Może nim być pedagog lub psycholog szkolny, który na mocy rozporządzenia MEN w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma w zakres swoich czynności wpisane prowadzenie mediacji, albo też inny nauczyciel –
mediator, superwizor mediacji rówieśniczych. Może nim być również uczeń (tzw. mediator rówieśniczy), który ma ukończone 13 lat, cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli, reprezentuje wartości respektowane przez szkołę, jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności, posiada predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na innych ludzi, nie posługuje się w swoim postrzeganiu świata stereotypami, rozwiązuje spory bez przemocy, szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają. Wyboru mediatorów dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatów. Po dokonaniu wyboru uczniowie-mediatorzy przechodzą szkolenie, które prowadzą profesjonalni mediatorzy z ośrodków mediacji. Szkoła organizuje ponadto grupę wsparcia dla mediatorów. Uczniowie w roli mediatorów nazywani są w fachowym języku peer mediatorami.

Najważniejsze, że mediatorzy są bezstronni. W wyważony sposób próbują zrozumieć obie strony sporu wraz z ich uczuciami i pragnieniami. Przejmują więc rolę moderatorów odpowiedzialnych za przebieg spotkania. Są strażnikami procedury, przestrzegania zasad mediacji i czuwają nad tym, aby strony także ich przestrzegały.

Mediatorzy nie wyrażają swojego zdania, gdyż odpowiedzialność za treść rozmowy ponoszą osoby skłócone. Mediatorów obowiązuje milczenie, to znaczy muszą oni zachować wszystko w tajemnicy. Informacje ze spotkań wspólnych i na osobności ze stronami oraz notatki robione przez mediatora nie mogą być nikomu udostępnione. Mediator może przekazać na zewnątrz tylko to, co zostało uzgodnione i na co strony wyraziły zgodę.

...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy