Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

11 czerwca 2018

NR 69 (Styczeń 2017)

Do jakich szkół pójdą uczniowie od dnia 1 września 2017 r.?

0 111

Planowana reforma oświaty ma być stopniowo wdrażana już od nowego roku szkolnego. Będzie to pierwszy rocznik z funkcjonowaniem niektórych szkół ze zmienioną strukturą klas, szkół nowych typów. Rozpocznie się także wygaszanie dotychczasowych gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

Planowane terminy zmian

Według założeń MEN docelowo zmieniona struktura szkół dla młodzieży ma objąć:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum, 
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia.

Regulacje wprowadzające reformę oświaty mają zostać uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw w styczniu 2017 r. Większość z nich ma obowiązywać od nowego roku szkolnego, jednak niektóre − zwłaszcza dotyczące rekrutacji – mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustaw. Podstawę niniejszego opracowania stanowią teksty projektów dwóch ustaw: Prawa oświatowego (PO) oraz Przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe (PWuPO) w wersji przekazanej do Sejmu oraz podana w nich numeracja poszczególnych planowanych przepisów (//sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EC70C0FB7ECF751CC125806C005AA596, //sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F5AF44FD1DD0EFB8C125806C0059D269).

Szkoły podstawowe

Docelowo po reformie dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym od 7. roku życia do ukończenia VIII klasy publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej (art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 35 PO). W VIII klasie, począwszy od roku szkolnego 2018/2019, będzie przeprowadzany obowiązkowy egzamin zewnętrzny – egzamin ósmoklasisty.

Ośmioklasowe szkoły rozpoczną działanie już w roku szkolnym 2017/2018, na skutek przekształcenia z mocy prawa dotychczasowych sześcioklasowych szkół (w tym filialnych), z nowymi programami nauczania dla klas VII−VIII (art. 119 ust. 1 PWuPO). 

Uczniowie uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do VI klasy będą podlegali promocji do VII klasy. Jeśli dana samorządowa szkoła podstawowa w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 nie utworzy VII i VIII klasy lub w istniejących oddziałach nie będzie miała miejsc dla wszystkich uczniów z niższych roczników, organ prowadzący wskaże im inną szkołę obwodową, w której będą kontynuowali naukę (art. 207 ust. 2 i 5 PWuPO).

Po reformie dopuszczalne będzie funkcjonowanie szkół podstawowych obejmujących jedynie część klas − w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami (art. 95 ust. 2 PO). W szkołach podstawowych, z wyjątkiem artystycznych, będą mogły być tworzone oddziały międzynarodowe, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwi uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty (art. 21 PO). W klasach VII i VIII szkoły podstawowej, oprócz szkół artystycznych, możliwe będzie utworzenie oddziału dwujęzycznego (art. 25 PO).

Rady gmin i miast będą miały termin do dnia 30 listopada 2017 r. na podjęcie uchwał stwierdzających przekształcenie szkół podstawowych z sześcio- w ośmioklasowe. Uchwały będą stanowiły akty założycielskie samorządowych ośmioletnich szkół podstawowych. W drodze uchwały będzie również możliwe zwiększenie liczby klas tych szkół podstawowych, które dotychczas w strukturze organizacyjnej miały tylko część z 6 klas (art. 119 ust. 2 i 3 PWuPO).

Niesamorządowe organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. poinformować gminę, która wydała zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze jej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. W przypadku kontynuacji działalności szkoła przekształci się w ośmioklasową, zaś organ prowadzący będzie zobowiązany do przedłożenia do 30 czerwca 2017 r. imiennego wykazu nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej wraz z informacją o kwalifikacjach, projektu aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projektu statutu tej szkoły, dostosowanych do przepisów PO, oraz zobowiązania do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej i przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych. 

Rady gmin i miast będą miały termin do dnia 30 listopada 2017 r. na podjęcie uchwał stwierdzających przekształcenie szkół podstawowych z sześcio- w ośmioklasowe. 

Zaniechanie przedłożenia wymaganych dokumentów również będzie skutkowało likwidacją szkoły z końcem roku szkolnego 2017/2018 (art. 122 PWuPO).

Analogiczne dokumenty (oprócz aktu założycielskiego, za to z dodatkowymi informacjami o warunkach lokalowych i nauki) będzie zobowiązana złożyć do dnia 30 czerwca 2017 r. każda osoba prowadząca niepubliczną 6-letnią szkołę podstawową, wraz w wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu do gminnej ewidencji, gdyż w przeciwnym razie ulegnie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. oraz zostanie z tej ewidencji wykreślona (art. 127 PWuPO).

Gimnazja i ich przekształcenia

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 obowiązek szkolny będzie spełniany przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum – publicznych albo niepublicznych. Od dnia 1 września nie będą funkcjonowały pierwsze klasy gimnazjum, a w kolejnych latach nie będą działały kolejne roczniki (art. 129 ust. 1 PWuPO). Uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli naukę w gimnazjum, będą podlegali promocji do II klasy działającej w roku 2017/2018 oraz następnie do III klasy funkcjonującej w roku szkolnym 2018/2019. Będzie to ostatni rok szkolny istnienia gimnazjów w strukturze szkolnictwa. Jeżeli natomiast w okresie przejściowym uczniowie gimnazjum nie otrzymają promocji, projektowany art. 130 PWuPO przewiduje kontynuację nauki w nowej szkole podstawowej: uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej; uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej; uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Wygaszanie gimnazjów będzie dopuszczalne w różnych formach (art. 131 PWuPO), przez:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową,
 • włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum, 
 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

O sposobie i terminie przekształcenia lub włączenia gimnazjum do innej szkoły (z dniem 1 września 2017 r., 2018 r. lub 2019 r.) zdecyduje każdy organ prowadzący publiczne lub niepubliczne gimnazjum. W...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy