Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

6 lutego 2020

NR 100 (Luty 2020)

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe OFE? Kiedy przystąpią do nich jednostki budżetowe?

186

W 1999 roku w Polsce przeprowadzono znaczącą reformę emerytalną. Cały system, który istniał w PRL-u został gruntownie Przebudowany.

Od początku istnienia nowych koncepcji zasada ubezpieczeń społecznych, w głównej mierze w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, była oparta na trzech filarach. Koncepcja ta zakładała, że I filar będzie to emerytura wypłacana przez instytucję ubezpieczeń społecznych, II filar będą to Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), zaś III będzie opierał się na dobrowolnych Indywidualnych Kontach Emerytalnych lub Programach Emerytalnych (IKE, PPE). Jednakże po 20 latach obowiązywania nowego ładu ubezpieczeniowego okazało się, że II i III filar zabezpieczenia emerytalnego jest fiaskiem.
Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone z uwagi na wcześniejsze niepowodzenia dobrowolnych programów stymulujących oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Stało się to także konieczne z uwagi na fakt, że przewidywania ekonomiczne, które prowadzone są na podstawie prognoz otrzymywanych w przyszłości emerytur nie są obiecujące.

POLECAMY

Stopa zastąpienia

Najważniejszą miarą zabezpieczenia przyszłych emerytów jest pojęcie „stopy zastąpienia”. Stopa zastąpienia jest to relacja pomiędzy ostatnim wynagrodzeniem pobieranym przez pracownika przed przejściem na emeryturę a obliczoną i wypłacaną potem emeryturą. Jak wynika z długoterminowych prognoz − stopa ta będzie wynosić 30%. 
 

Przykład

Pracownik  w wieku przedemerytalnym zarabia 3000 zł brutto. Tym samym, zgodnie ze stopą zastąpienia wynoszącą 30%, kwota emerytury to 900 zł brutto.


Główne założenia PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w swoim założeniu są powszechne i dobrowolne. Powszechność wynika z tego, iż docelowo wszyscy, którzy będę posiadać tytuł do ubezpieczenia emerytalno-rentowego będą podlegać PPK, chyba, że złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. PPK różni się znacząco od znanych nam dotychczas form dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Wiąże się to z dwoma najważniejszymi założeniami:

  • środki zgromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, np. pracownika,
  • wpłat dokonuje: podmiot zatrudniający, np. pracodawca, uczestnik PPK, np. pracownik oraz Skarb Państwa.

PPK ma zatem ma charakter powszechny. Jednakże ustawodawca przewidział stopniowe wprowadzenie PPK. Tym samym placówki oświatowe jako jednostki sektora finansów publicznych, zostaną objęte obowiązkiem wprowadzenia PPK z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 

Ważne

Zgodnie z ustawą o PPK, podmiot zatrudniający albo osoba zobowiązana do działania w jego imieniu, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisam...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy