Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola w placówce

17 kwietnia 2020

NR 102 (Kwiecień 2020)

Biała lista podatników VAT

210

Pozwala na weryfikację danych kontrahentów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Na każdym podmiocie gospodarczym, także na jednostkach budżetowych, w tym placówkach oświatowych, ciąży od 1 stycznia 2020 r. bezwzględny obowiązek weryfikacji kontrahentów na białej liście. Jak wygląda ta procedura sprawdzenia, gdzie znaleźć wykaz oraz jakie konsekwencje wiążą się z dokonaniem przelewu na inny numer rachunku bankowego niż ten widniejący w wykazie? 

POLECAMY

Co zawiera biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT została stworzona na podstawie rejestrów publicznych, do których posiada dostęp Krajowa Administracja Skarbowa. Tym samym żaden podmiot gospodarczy nie został zobowiązany do rejestracji oraz zgłaszania danych do białej listy. 
W wykazie zostały zebrane i umieszczone następujące dane:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu w zakresie obowiązku podatkowego VAT:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona, numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej (NIP);
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej (NIP);
 • imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawa prawna odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery bankowych rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR (System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej). 

Jak wskazano w komunikacie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: „W wykazie można sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany”.

Gdzie znajduje się wykaz?

Wykaz jest publiczny i ogólnodostępny. Za sprawdzenie kontrahenta w wykazie nie są pobierane żadne opłaty. Tym samym warto zawsze zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się na stronie lub stronach. Wszelkie informacje wskazujące na konieczność dokonania opłaty będą oszustwem. W takim wypadku nie należy podawać żadnych danych ani nie wypełniać pól imitujących logowanie do bankowości elektronicznej. 
Wykaz można znaleźć na stronach: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, www.prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.
W celu wyszukania kontrahenta wystarczy znać imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) lub nazwę firmy, lub NIP, lub numer rachunku bankowego. 
W przypadku wpisania w wyszukiwarkę tylko części nazwy zostanie wygenerowana lista haseł pasujących do zapytania. 
Pytając o dane w rejestrze, należy wskazać dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o wyszukiwanym podmiocie gospodarczym. Następnie zostanie wygenerowana odpowiedź na zapytanie, w której otrzymamy potwierdzenie danych wyszukiwanej firmy. Ponadto system wygeneruje unikalny identyfikator – to potwierdzenie można wydrukować i podpiąć pod fakturę, jako dowód uprzedniej weryfikacji kontrahenta na białej liście VAT. Tym samym biała lista VAT umożliwia:

 • sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT – poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić kontrahentowi.

Dane podatników są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy, oprócz dni ustawowo wolnych i weekendów. Dlatego osoba wykonująca przelewy w imieniu placówki oświatowej powinna sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym będzie realizowany przelew.
W przypadku gdy na wystawionej fakturze widnieje zupełnie inny numer rachunku bankowego, informacją wiążącą są dane pochodzące z białej listy. 

Sankcje za uregulowanie płatności za usługę lub produkt na rachunek bankowy spoza białej listy

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli placówka oświatowa zapłaci swojemu partnerowi biznesowemu, np. podmiotowi wykonującemu określoną usługę na zamówienie szkoły, kwotę powyżej 15 000...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy