Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

14 czerwca 2018

NR 66 (Październik 2016)

Zwolnienia lekarskie oraz dłuższe nieobecności nauczycieli .Uregulowania prawne

0 103

Niezdolność nauczyciela do wykonywania pracy spowodowana chorobą ma istotny wpływ na trwałość stosunku pracy. Z jednej strony sprzyja jego ochronie, z drugiej zaś − w przypadku choroby długotrwałej może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy. 

Warto przypomnieć, że zatrudnianie nauczycieli w placówkach oświatowych następuje w dwojaki sposób: stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Wyraźnie wskazuje na to treść art. 10 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Nawiązanie z nauczycielem stosunku pracy opartego na konkretnej podstawie prawnej ma istotne znaczenie dla omawianego zagadnienia, bowiem w różny sposób kształtuje się sytuacja prawna nauczyciela w kontekście rozwiązania z nim stosunku pracy, gdy ten jest czasowo nieobecny w pracy z powodu choroby.

Nauczyciel kontraktowy

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. Wówczas okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia. Wskazany wyżej przepis reguluje zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem nieobecnym w pracy wskutek niezdolności do pracy z powodu choroby. Ta szczególna regulacja wyłącza stosowanie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy oraz ogólne zasady ponownego zatrudniania po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, co znajduje swoje zastosowanie do pracowników kodeksowych. A zatem nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może chorować bez obawy o utratę pracy przez rok. W tym czasie dyrektor nie może z nim rozwiązać umowy o pracę z powodu jego nieobecności w pracy.

Zapamiętaj!
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z nauczycielem kontraktowym nieobecnym w pracy z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą zachodzi po upływie roku niezdolności do pracy. 

Nauczyciel mianowany

W gorszej sytuacji są natomiast nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania (w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony). Otóż stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole (zgodnie z odrębnymi przepisami) nie odbywają się zajęcia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Tak stanowi treść art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Do 182 dni choroby wlicza się także przerwy w pracy szkoły, w których (zgodnie z odrębnymi przepisami) nie odbywają się zajęcia....

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy