Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse , Otwarty dostęp

8 listopada 2019

NR 97 (Listopad 2019)

Zamknięcie budżetu oraz sporządzenie planu finansowego na kolejny rok

0 1355

Do corocznych obowiązków szkół i przedszkoli publicznych należy sporządzenie planu finansowego, często określanego jako budżet jednostki oświatowej. W dokumencie tym ujmowany jest ogół dochodów i wydatków planowanych w następnym roku budżetowym. Sama procedura sporządzania planu finansowego jest bardzo ważna, ponieważ szkoły, jako jednostki budżetowe, mogą prowadzić gospodarkę finansową wyłącznie w granicach ustalonego planu, natomiast jego ewentualne przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Procedura sporządzania planu finansowego


Plan finansowy sporządza się na rok budżetowy, który dla szkół publicznych pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jednocześnie plan finansowy publicznych jednostek oświaty stanowi część budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że plan ten powinien zostać sporządzony w oparciu o wytyczne organu prowadzącego daną jednostkę. Chociaż o trybie pracy nad planem decyduje organ prowadzący, to terminy jego sporządzania określają przepisy ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 10 maja 2019 r., poz. 869 ze zm.). 

Przepisy ustawy wskazują, że do 15 listopada każdego roku budżetowego wójt, burmistrz oraz prezydent miasta powinni złożyć radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej sporządzony projekt uchwały budżetowej, przy czym projekt ten nie stanowi automatycznie projektu planu finansowego. Następnie, w terminie siedmiu dni od daty przekazania projektu uchwały budżetowej, właściwy organ (zarząd JST) ma obowiązek przekazać szkole niezbędne informacje do przygotowania planu finansowego na następny rok. Oznacza to, że informacje te powinny zostać przekazane najpóźniej do 22 listopada (zakładając, że projekt uchwały budżetowej został przedstawiony 15 listopada).

Informacje przekazane przez zarząd JST powinny dotyczyć kwot dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. W dziale dotyczącym dochodów ujmowane będą planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, według ich źródeł, w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków:

  • pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udziela...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy