Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

11 grudnia 2018

NR 57 (Listopad 2015)

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

298

Klasyfikacja budżetowa stanowi istotną część systemu finansów publicznych. W praktyce klasyfikacja jest bardzo pomocnym narzędziem wykorzystywanym w bieżącej działalności jednostki. Z różnych względów nie jest narzędziem doskonałym i wymaga ciągłych zmian w celu dostosowania do rzeczywistości, a przede wszystkim do zmian w przepisach prawa. Zmiany są również konsekwencją faktycznego funkcjonowania jednostki. Zabieg ten jest jak najbardziej naturalny i ma charakter systematyzujący i dostosowujący do potrzeb jednostki, w tym do praktycznego zastosowania tego aktu w jednostce oświatowej.

Kto powinien znać zasady funkcjonowania tego aktu prawnego w placówce? Czy tylko główny księgowy? Stanowczo twierdzę, że nie. Dyrektor placówki również winien znać zasady klasyfikacji budżetowej. Stanowi ona trzon planu finansowego. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że brak znajomości tych zasad może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych (chociażby przez przekroczenie limitu wydatków w konkretnym paragrafie podziału).
Klasyfikacja budżetowa w placówce musi być uwzględniana zarówno na etapie planowania, wykonania planu finansowego, jak i na etapie sprawozdawczości.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, 1382 i 1952) wprowadzono szereg zmian, które mają niewielki wpływ na nasze plany finansowe w roku 2015, natomiast w szerszym zakresie wpływają na plany finansowe w roku 2016.
Przepisy powyższego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r., z następującymi wyjątkami:

 • do opracowania projektu planów finansowych oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016 stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego, w brzmieniu nadanym powyższym rozporządzeniem zmieniającym,
 • zastosowania paragrafu 069 Wpływy z różnych opłat – stosuje się go już od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Istotną zmianą dotyczącą placówek oświatowych jest to, że dodano objaśnieniado dotychczas istniejących rozdziałów 80 149 i 80 150 w dziale 801 – Oświata i wychowanie (tabela).
Dla przypomnienia, klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest zero lub niżej wymieniona odpowiednia cyfra.
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych
6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

Nazwa rozdziału Objaśnienia
Rozdział 80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem
w rozdziale 80 105 − Przedszkola specjalne
Rozdział 80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy w szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach:
80102 − Szkoły podstawowe specjalne
80111 − Gimnazja specjalne
80121 − Licea ogólnokształcące specjalne
80124 − Licea profilowane specjalne
80134 − Szkoły zawodowe specjalne

PARAGRAFY DOCHODOWE

0670 oraz 0660 mają zastosowanie od 1 stycznia 2016 r., ale należy je ująć w projektach planów finansowych sporządzanych jeszcze w 2015 roku.

069 Wpływy z różnych opłat

W paragrafie tym ujmuje się różne opłaty szczegółowo wymienione w rozporządzeniu. W placówkach oświatowych są to w szczególności:

 • opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,
 • wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawyz dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
W paragrafie tym ujmuje się wpływ z najmu i dzierżawy pomieszczeń. Do najpopularniejszych należą: wpływy z wynajmu klas lekcyjnych, sali gimnastycznych, pomieszczeń na gabinety pielęgniarskie, wpływy za wynajem obiektu na organizację kolonii letnich oraz ferii zimowych, ponadto za wynajem pomieszczeń na organizację odpłatnych zajęć w szkole lub przedszkolu (np. lekcje tańca, nauka gry w szachy, zajęcia Aikido itp.).

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
W szkole lub przedszkolu w paragrafie tym najczęściej klasyfikuje się wpływy np. ze sprzedaży uzyskanego złomu, surowców wtórnych itp.

092 Wpływy z pozostałych odsetek

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

097 Wpływy z różnych dochodów
W paragrafie tym ujmuje się wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, a w szczególności:

 • rozliczenia z lat ubiegłych,
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników,
 • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa,
 • wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.),
 • wpływy z tytułu odszkodowań od poczty i ubezpieczycieli

Zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą paragrafów wydatkowych mających powszechne zastosowanie w szkołach i przedszkolach, zalicza się do nich następujące grupy:

 • dotacje i subwencje,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 • wydatki bieżące jednostek budżetowych,
 • wydatki majątkowe.

PARAGRAFY WYDATKOWE

mające zastosowanie w placówkach oświatowych (zarówno dotyczące planu finansowego placówki, jak i planu w ramach środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku).

240 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Paragraf ten obejmuje wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy.

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
W paragrafie tym ujmuje się wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:

 • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktyczne posiłki i napoje) oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
 • ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy,
 • zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, z wyłączeniem zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,
 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
 • środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu,
 • wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
 • wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych,
 • określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,
 • zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
 • wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 • odprawy pośmiertne.

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Paragraf ten obejmuje m.in.:

 • nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

Paragraf ten nie obejmuje nagród przyznawanych przez pracodawców dla pracowników.

324 Stypendia dla uczniów

326 Inne formy pomocy dla uczniów
W paragrafie tym ujmuje się wydatki dotyczące m.in. realizacji programów rządowych (np. Wyprawka Szkolna).

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1144).

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

412 Składki na Fundusz Pracy

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

417 Wynagrodzenia bezosobowe
Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń lub umów o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do paragrafu 409, a w szczególności:

 • wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,
 • wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobo...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy