Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

12 grudnia 2018

NR 88 (Grudzień 2018)

Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku kalendarzowego 2018

0 807

Koniec roku kalendarzowego jest idealną okazją do dokonania stosownych podsumowań i analiz. Zgodnie z aktualnymi regulacjami szkoła i placówka oświatowa funkcjonuje niejako w podwójnym układzie kalendarzowym. Układ ten zawiera dwie formuły czasowe, jedna – to rok szkolny, a druga – to rok kalendarzowy. O tym, czego należy dopilnować przed końcem roku 2018, piszemy w poniższym artykule.

Rok szkolny wyznacza rytm pracy szkoły i to on jest praktycznie „obiektem zainteresowania” kadry zarządzającej. Jednak w tym tradycyjnym rytmie szkolnym nie wolno zaniedbywać prac wynikających z rytmu kalendarzowego, zwłaszcza że niejednokrotnie rytmy te się na siebie nakładają, a nawet wręcz uzupełniają. Tak jest właśnie w przypadku zakończenia roku kalendarzowego, zwłaszcza tak wyjątkowego jak rok bieżący. Od września, czyli od początku roku szkolnego 2018/2019, w polskich szkołach kontynuowane jest wdrażanie nowych rozwiązań związanych z wprowadzaniem reformy systemu oświaty. W tym samym czasie zaczęło obowiązywać wiele nowych wykonawczych aktów prawnych, które wymagają podjęcia określonych i zdecydowanych działań. Z tego też względu koniec roku kalendarzowego jest doskonałym momentem na sprawne przeanalizowanie aktualnej sytuacji formalno-prawnej w szkole i zorientowanie się, czy nie należy wprowadzić niezbędnych korekt, aby dalsza część roku szkolnego przebiegała już bez zakłóceń. Jednym z ważniejszych działań dyrektora szkoły w obecnym miesiącu będzie podsumowanie dotychczas podejmowanych działań, i to nie tylko związanych z samą reformą systemu edukacyjnego, ale również dotyczących bieżącego funkcjonowania szkoły. 
Koniec roku kalendarzowego (określanego również mianem roku budżetowego) powinien skłonić każdego dyrektora do przeanalizowania kliku istotnych dla funkcjonowania szkoły zagadnień, takich jak: stan majątku szkoły lub placówki, jego ocena merytoryczna oraz wpływ na wykonywanie podstawowych zadań szkoły, a zwłaszcza na pełną realizację nowej odstawy programowej (baza lokalowa, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowo-dydaktyczne, stan techniczny pomieszczeń, możliwość adaptacji, np. na odpowiednie pracownie, chociażby pracownię techniczną itp.), sytuacja finansowa – realizacja planu finansowego i jego skutki dla pracy szkoły, aktualny bilans, utrzymywanie płynności finansowej, zakupy inwestycyjne, środki pozabudżetowe oraz wnioski związane z wstępnymi założeniami kolejnego planu finansowego opartego na realnych potrzebach placówki (w tym zakresie należy zastanowić się nad realizacją wskazań zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych1), sprawność organizacyjna szkoły i wnioski w tym względzie, sprawność przepływu in...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy