Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo w praktyce szkolnej

18 marca 2021

NR 110 (Marzec 2021)

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej

0 3826

W omawianej sprawie nauczycielka domagała się zasądzenia na jej rzecz nagrody jubileuszowej z okazji 40 lat pracy. Wskazywała w uzasadnieniu, że 31 października 2018 r. rozwiązała stosunek pracy i przeszła na zasiłek kompensacyjny z powodu stanu zdrowia. Wcześniej upewniała się, że nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, ponieważ zostało jej mniej niż 12 miesięcy do momentu, kiedy prawo do niej nabędzie, czyli do września 2019 r. Dyrektor odmówił jednak wypłaty twierdząc, iż brak ku temu podstawy prawnej.

Pozwany pracodawca nie uznał roszczenia i wniósł o jego oddalenie w całości. W uzasadnieniu do tego stanowiska dyrektor wskazał, że zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela za wieloletnia pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową, przy czym za 40 lat pracy wynosi ona 250% wynagrodzenia miesięcznego. Aktem wykonawczym do tej ustawy jest rozporządzenie MENiS z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. Zgodnie z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, przysługuje nagroda jubileuszowa. Zdaniem pracodawcy powyższe przepisy nie mają zastosowania do nauczyciela, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne.

POLECAMY

Decyzja sądu i jej uzasadnienie

Sąd orzekł, iż nauczycielka nie nabyła prawa do przedmiotowej nagrody. Prawo do niej uregulowane zostało w art. 47 ust. 1 pkt 5 KN, zgodnie z którym za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

  • za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
  • za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Sąd zauważył, że od tej zasady został przewidziany wyjątek. Otóż w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§ 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania). 
Zdaniem sądu regulację tę – jako wyjątek od ogólnej zasady – należy traktować w sposób ścisły (exceptiones non sunt extendendae). Oznacza to, że prawo do nagrody jubileuszowej, pomimo braku wymaganego okresu pracy, powstaje jedynie, jeżeli nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Prawa do nagrody nie nabędzie nauczyciel, który rozwiązuje stosunek...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy