Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzecznictwo w praktyce szkolnej

16 lutego 2021

NR 109 (Luty 2021)

Ocena sposobu wysławiania się nauczyciela

16

W prezentowanym wyroku WSA w Warszawie orzekł, że jednym z kryteriów, od którego zależy uwzględnienie wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest analiza dorobku zawodowego nauczyciela dokonywana przez komisję kwalifikacyjną po przeprowadzonej rozmowie, podczas której kandydat odpowiada na pytania członków komisji. Jakość odpowiedzi udzielonych na zadawane pytania rzutuje na końcową ocenę wyrażoną w decyzji administracyjnej – chodzi tu zarówno o jakość merytoryczną, jak i językową. Ocenie może zatem podlegać również sposób wysławiania się kandydata na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Sprawa ta rozpoczęła się od postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które zakończyło się wydaniem decyzji w sprawie odmowy nadania tego stopnia. 

POLECAMY

Przyczyny odmowy nadania stopnia awansu

W tym wypadku postępowanie toczyło się w odniesieniu do nauczyciela szkoły artystycznej, a organem właściwym do nadania kolejnego stopnia awansu była komisja powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W toku postępowania członkowie komisji stwierdzili m.in. następujące fakty:

  • Pomimo dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego (brak opisu uzyskanych efektów we wszystkich punktach) nauczyciel nie potrafił potwierdzić podczas rozmowy kwalifikacyjnej swoich kompetencji jako muzyk instrumentalista – nauczyciel. Odpowiedzi były nieadekwatne do zadawanych pytań, a brak precyzji w wypowiedziach powodował wrażenie kompletnej nieznajomości tematu. Wrażenie takie potęgował zbytni kolokwializm wypowiedzi, nieprzystający do sytuacji;
  • Przedstawiona dokumentacja zawierała szczegółowe opisy podejmowanych działań, dość pobieżną analizę oraz brak opisu uzyskania efektów. W rozmowie nauczyciel miał problem ze zrozumieniem pytań. W wyniku moderowania wypowiedzi przez ekspertów odpowiedzi nauczyciela nadal były niewyczerpujące w kwestii podjętych zagadnień metodycznych. Styl wypowiedzi oraz używanie języka polskiego i budowy zdania były zbyt kolokwialne.
  • Nauczyciel nie odpowiedział na żadne pytanie zadane przez komisję. Odpowiedziom brakowało precyzji. Nauczyciel nie rozwinął odpowiedzi mimo pomocy członków komisji i dodatkowych naprowadzających pytań. Na pytanie o współpracę z rodzicami odpowiedział tylko, że miał dobry kontakt z rodzicami ucznia i informował o postępach. Widoczna była nieznajomość tematu.

Przytoczone uzasadnienia z indywidualnych kart punktacyjnych zawierają uwagi dotyczące nazbyt potocznego języka używanego w wypowiedziach nauczyciela. Procedura awansu zawodowego dotyczy nauczycieli, czyli osób, od których wymaga się poprawności językowej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą (wspomniane normy przyjęte w szkolnictwie), dla których każdy pedagog powinien stanowić wzór (także w kwestii używanego języka).

Uzasadnienie odwołania

Na decyzję w sprawie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciel wniósł skargę do sądu administracyjnego, zarzucając m.in. naruszenie § 12 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, i oparcie rozstrzygnięcia w sprawie wydawania akceptacji przez komisję kwalifikacyjną na przesłance używanego przez nauczyciela języka (sposobie wysławiania się). Rozporządzenie tymczasem w żadnym miejscu nie wskazuje, iż na rozstrzygnięcie komisji kwalifikacyjnej w sprawie uzyskania bądź nieuzyskania akceptacji ma wpływ język używany przez nauczyciela w rozmowie.

Podtrzymanie decyzji o odmowie

Rozpatrując odwołanie, sąd administracyjny stwierdził, że kluczowe znaczenie ma tu ta norma rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, zgodnie z którą jednym z kryteriów, od którego zależy uwzględnienie wniosku o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest analiza dorobku zawodowego nauczyciela dokonywana przez komisję kwalifikacyjną po przeprowadzonej rozmowie, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji. 
Jakość odpowiedzi udzielonych na zadawane pytania rzutuje więc bezpośrednio na końcową ocenę wyrażoną w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy