Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

17 maja 2018

NR 76 (Październik 2017)

Urlopy nauczycielskie w świetle nowych przepisów oświatowych

0 139

Rok szkolny 2017/2018 prawdopodobnie będzie ostatnim rokiem, w którym nauczyciele (w tym dyrektorzy) będą wykonywali zadania służbowe w dotychczas ukształtowanym czasie pracy. Jeszcze szybciej – według założeń MEN od dnia 1 stycznia 2018 r. – nauczyciele będą korzystali z niektórych urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, na zmodyfikowanych zasadach.

Nowe rozwiązania dotyczące urlopów wypoczynkowych nauczycieli

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (//sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1837), który w art. 76 przewiduje szeroką nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), zawiera m.in. propozycję wprowadzenia od nowego roku kalendarzowego odrębnych zasad i terminów wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w szkołach feryjnych przez dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela zajmującego w szkole inne stanowisko kierownicze oraz nauczyciela, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie innego nauczyciela z powierzoną funkcją kierowniczą. Dodany art. 64 ust. 2a KN ma stanowić, że nauczycielom na tych stanowiskach będzie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, co da im możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku, a nie tylko w czasie ferii szkolnych. W odniesieniu do tych osób przestanie jednocześnie obowiązywać dotychczasowa regulacja o korzystaniu z urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego (art. 66 ust. 1 zd. 2 KN), która będzie dotyczyła tylko nauczycieli bez funkcji kierowniczych, a przesłanki jego udzielania zostaną poszerzone o urlop zdrowotny.

Z kolei w art. 64 ust. 3a KN ma znaleźć się doprecyzowanie dotyczące nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy jednocześnie realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej, jak i nauczyciela placówki nieferyjnej (np. w klasach szkoły podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym w tej szkole). O korzystaniu z jednego urlopu w okresie ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 KN) albo przez 35 dni roboczych w roku kalendarzowym w terminie określonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 KN) ma decydować większa liczba godzin realizowanych odpowiednio w szkole feryjnej albo nieferyjnej. Natomiast w razie realizowania w tych placówkach równej liczby godzin zajęć prawo do urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało jak dla nauczyciela szkoły feryjnej.

Odnośnie nauczycieli placówek nieferyjnych do art. 66a KN zostaną przeniesione regulacje z art. 165 i art. 166 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), i poszerzone o urlop zdrowotny, o przeszkodach uniemożliwiających rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz skutkujące niewykorzystaniem części urlopu wypoczynkowego, które zobowiązują pracodawcę do udzielenia wypoczynku w innym terminie.

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych nauczycieli danej szkoły (nie zaś lekarz leczący nauczyciela). Nauczyciel będzie musiał złożyć do dyrektora wniosek o urlop zdrowotny, aby otrzymać od dyrektora skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Modyfikacja zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

Od 1 stycznia 2018 r. największym zmianom mają ulec zasady nabywania prawa do urlopu zdrowotnego przez nauczycieli. Według planów MEN urlop będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub chorob...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy