Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących należności – ujęcie księgowe

Dyrektor i finanse

Należności figurujące w księgach rachunkowych podlegają okresowej ocenie realności ich uzyskania, a w przypadku posiadania, przykładowo, dokumentów stwierdzających, że daną należność trudno będzie odzyskać, należy zaktualizować jej wartość. W jaki sposób dokonuje się aktualizacji wartości należności?

Aktualizacji wartości należności dokonuje się poprzez utworzenie odpisu aktualizującego i zapisanie jego wielkości na dedykowanym do tego celu koncie księgowym. Zgodnie z planem kont dla jednostek budżetowych ewidencję odpisu aktualizującego wartość należności prowadzi się na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Konto 290 powinno posiadać analitykę według kontrahentów, tak aby możliwe było ustalenie, jaka wielkość odpisu aktualizującego została zaewidencjonowana dla danej należności.

Ważne!
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych odpisu aktualizującego daną należność nie powoduje zmiany wielkości należności ujętej na koncie 201.
Księgowanie odpisu aktualizującego przebiega w korespondencji z kontem 751 „Koszty finansowe” lub kontem 761 „Pozostałe koszty operacyjne”, w zależności od rodzaju aktualizowanej należności. I tak, w przypadku dokonywania odpisu aktualizującego odsetki księgowanie przebiegać będzie na koncie 751, natomiast w przypadku odpisu tworzonego dla należności głównej lub kosztów postępowania windykacyjnego księgowanie przebiegać będzie na koncie 761. 
Celem dokonywania odpisów aktualizujących jest urealnienie wartości należności do kwot najbardziej prawdopodobnych do ściągnięcia. 
Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wynika z zasady ostrożnej wyceny zawartej w ustawie o rachunkowości. Zasada ostrożności nakazuje aktualizację należności, w jakich są one wykazywane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeżeli są one niższe od wartości wykazywanych w księgach rachunkowych na dzień bilansowy....

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy